Isilukazi sethu besikhona.

Siphilile sathanda.

Sasibuthelela noma kubudisi kangangani.

Sisibuthelela  njengesikhukhukazi sibuthelela amadzinyanaso.

Kunguye ongenze ngaba yindoda engingiyo le.

Begodu kunguye owenze abantwana bakwethu bakarise namhlanje.

Ukghonile ukusikhulisa kube bakhe abantwana bakhulile.

Usithandile ukudlula ababelethi bethu.

Kunguye ongikhiphe amatserana.

Wangifundisa ngesikhathi, kube akazi umnyango wesikolo,

Kodwana yena kunguye isikolo samambala.

Isilukazi senzile bona sibe nokudla phezu kwetafula.

Noma ukatsu angalala eziko.

Ngo Gogo ukatsu uyasuka eziko, kuphekwe.

Okungenzeki, kuyenzeka.

Kungakho ngithi ‘Silukazi sethu’ ngombana uSilukazi somphakathi wangekhethu,

Usibuthelela soke akakhethi bala lomuntu.

USilukazi esihloniphekile,

Esithandwa ngibo boke.