ISILILO

Konakele emsamo yonkindawo kanti konakelephi?

Kukhala omncane kukhalo’mdala.

Imizi emningi ihlezi emanzini izifo ezilandelanayo.

Siphuma kuy covid 19 eshaya yaqhotha komdala nomncane.

Sikhuluma nje khona abayizitandane.

Imizi emningi isele dengwane ivaliwe akunamuntu.

Koda sosiqeda ngani lesi sililo esingaka.

Sekuzekwasha amazwi bakwethu ilesi sililo esingapheli.

Sesikhalela nokuthi asazi noma siyodibana yini neyhlobo nabazali lapho kuyiwakhona.

Isililo esisikhalayo sokungesokuvalelisana.

IBHALWE UMAKHOSI SHWALA