Ufik’ egcum’ engcungcuthek’ uGcobisa

Kwakrazuk’ iBhayi zizijwili

Bagqum’ ooGqirh’ aMagqwirh’ agcoloda

Yathul’ inkom’ ixhelwa

Camagu! Camagu! Camagu!!!

Amanyange amangalisekile kwelemimoya.

Yagquma yagquba yagoqoz’ inamba.

Awamathamb’ eziko awavel’ umhlola.

Wavakal’ umkholongwan’ eluntwini.

Isikhova sikhal’ endlini kwavel’ ukufa.

Babuzise kuPhunguphungu akalunguza.

Benz’ ubugqi langen’ iQegu lomlilo.

Uzithwebule izihlobo sisakhangele.

Zanesifony’ uyaphul’ intliziyo yoluntu.