Lalelani nine lenivako
Bhalani phansi nine lenibhalako
Siyakhala sisuleni tinyembeti
Siyopha sisiteni
Inyandzaleyo!!

Silusha lwase Ningizimu Afrika
Sikhatsi sidliwe yinja
Siyafundza sigogodze kepha
Imisebenti yahamba nemvula .
Sizamile kufinyelela kini baholi
Sicela lucedvo , kepha emehlweni enu siyamosha .
Ngaphandle kwekusiva kutsi sifuna kutsini nisitfumelela bakasidlodlo .
Bashaye inhlavu kusale kukhalwa si maye maye !!

Nitsi Siphile ngani ?
Ngobe emakhaya lilele etiko
Bodzadzawetfu bakhala ngendlala .
Kutsi sihlanganise ini nani akwatiwa.
Ngiko – ke sekwandza tigila mkhuba , sekwandza bantfu labatsengisa umtimba .
Bese ngakusasa nijinga nitsi lusha lutiphetse kabi .

Cha! Siwashisile ematayi ,sema emigwacweni kepha lutfo kufika.
Baholi betfu , niyasiphoca anitikhatsaleli tidzingo tetfu sibantfu . Intfo leniyatiko kuvulela ngenhlavu bangani betfu , emachawe labekayowakha live letfu .
Inyandzaleyo!!