Ndi lala ndivuka ngenyembezi

Inyembezi emehlweni am’zehla nje nge mvula

Intliziyo yam uyo phulule

Uthando yinto enjani Kanti?

Ontanga bonwabile

Ndi lila imihla ne zola

Uncumo ebusweni bam luphenduke u chaba

Thando yi ntoni enda kwenza yona?

Ndiku funa apho ungekhoyo

Ndiku funa apho unga fumaneki

Ndiku funa apho ndi chabalala khona

Kanti uthando yinto enjani?

Ndi lila ndinga phezi ngenxa yakho

Intliziyo ivuza I gazi

Intliziyo yo phukile

Ithemba lindi phelele

Kanti mna ndizo thandwa phi?

Kanti mna ndizo thandwa ngu bani?

Kanti mna ndizo thandwa xa kutheni?

Ndiya buza thando!

Bekufanele kube uya ndonwabisa

Bekufanele kube uya ndikhulisa

Bekufanele kube uyandakha

Kodwa ndi lila ngenxa yakho

Abahlobo no sapho konke kuyafana

Uthando alukho eluntwini

Uthando xa luza lu vela nje nge ntyatyambo

Kodwa eyam intliziyo yo phukile

Uthando lu vela nje nge ntyatyambo

Yase hlobo kodwa li chabalale

Chabalaliswa yi ntlungu ye mihla ne zola

Ntliziyo yam xola kwanele ngoku!