Impilo inzima

Nam ngiyayibona inzima.

Ubunzima bayo abungiqedi amandla

Nogqozi nofuqufuqu lokuqhubeka ngizame.

Ukubekezela ingubo yam engiyembethe

Ukunikezela angeze kungisize ngalutho.

Ukungaphumeleli kunginikeza ugqozi lokuqhubeka ngilwe

Nakwaba phumelele akubanga lula, bawa bavuka pahokophela phambili.

Ngisazoqhubeka ngibahalalisele ngemhlophe inhliziyo asebenqobile

Ukuphumelela kwabo kunginikeza ithemba lokuthi nakumina sekuzokusa.

Ho he bayodela abayongibona sengiphakamisa esam isicoco

Ngiyovuka ngibemusha, ngyosina kuyosiphuka izidindi.