“Kanti lekati elilele eziko alishi ngani?” Kubuza ulova esecunukile,

Phela kade kwasa ekhulekela impilo ephucukile,

Kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, yingakho nomphefumulo usuhlale ukhathazekile,

Wabona kuncono eyobamba inkunzi, ajahe yona lendibilishi,

Ngoba ubesekhathele ukulala edle ikhabishi,

Engazi ukuthi lempilo ayiqoma izomufaka kolunye ubishi,

“Wathi obhala kahle, imali iyimpande yesono, kodwa abantu bonkana bayayilangazelela ,

Kusho kona ukuthi kwanikelwa ngathi ukuze sibe yimpango yamazinyo kasathane,”

Kubabaza uzakwethu ebuka izinto ezenzelwa imali,

Omunye wabona kuncono edayise inyama ayiphiwa nguMdali,

Uthole izimpohlo namadevu ampunga afolele amathanga engane, ungafunga ukuthi bekuyindali

Bemncoma bathi kubasiwe eziko, amathanga afudumeza imizwa, agijimisa negazi,

Bengazi ukuthi lamathanga afudumeze ukufa, inkanuko ibhalwe ebusweni,

Basine bazibethele bengazi ukuthi baziphosa eweni

Konke lokhu kwenziwa yintombazanyana efuna ukuxosha ikati eziko

Kuyacaca ukuthi asilwi nemimoya, silwa nempande yesono okungusheleni,

Yona le esiyoyijaha size siyongena elibeni,