Njengentwala yesikhakha ukuthi nqampu!
Intliziyo yam lukhwekhwe nexhwili kubulolo
Yint’ entsal’ intam’ ingathi ngumxhwitheka
Phakathi kweentliziyo ezinabamaqabane
Isuke yangumduk’ ongenayo nentengu le!
Ndizibukele ezinye zinanazela amabhadi
Loxa yon’ igcuma lulwavila lukaNomeva
Ilolo lentliziyo lilala ngengubo erwexayo
Ikhafula umhlaba iminyele ngeenyembezi
Iyaqonda njalo, iyavuma njalo nje, ewe
Ibethela ukuxolisa nokwanelisa njalo
Nokokubetha kwayo kukuncwina luvalo
Kaloku le ntliziyo yoyika ukuphulukana
Noko ingenako, oko kungangathi kubekho.