‘MTHOMBENI’

Thombeni, Gegana, Yangalala

Ndiyase ndlovu eyehla intaba

sinyovana ngokusabisa umboko wayo,

ngeyagadanga hlangana kwamaKhandla nama

Thombeni, amaNtungwa asaba alala ngaphasi

komuthi,

umuthi wavuka uthombile kwathiwa nguThombeni.Thombeni! Tjhigwana! Ndiyase! Gegana! Yangalala!

Sgadanga ngoboya entabeni yema Bulembu,

Ndebele makonkwana, uphambana nekomo adle

umelusi,

sigada sandlongwana ngesagad’ emzileni

hlangana kwamaKhandla nama Thombeni,

umde umbuyelele bhambad’ amaphanga namadoda

Ndiyase kaThombeni.

Tjhigwana budlongwana ngebagega ngaphasi

kweentaba eembili, ngaphasi koWuba no Mhlopheni,

ngabalala ngaphasi komuthi umuthi wavuka

uthombile,

ndlovu esebuthwa, ngebaphepha ngotjani abanye

baphepha ngomthangala,

nakuziinkunzi yeniz’lise zibulalane,

ngabahlaba uMntungwa ngomkhonto,

uMntungwa wezwa ub’hlungu naphama iingazi,

ngebathi bagijimisa iinyamazana zathi

noma zisehla-zikhuphuka neentaba,

satjho sizkhomba siz’lakamela ngemikhonto

sithi ‘nanziyaa’

Liqina lako Thembani, elagadanga ngomlenze

munye emrhuleni kwahlangana amaKandla

namaThombeni.

Ngabakhe endleleni, bakhele abaphambukeli

indlovu eyabhula ngomboko, yabhula ngetjhoba,

Yagadanga ngeqatha kwaThombeni emasangweni

abafazi nabentwana babona ngamadoda ukuyaluzela.

Singabaphuma kwaSoMamba, kwamfazi umatjhila

njengendoda, bathi mlinganyana gijima uyotjela

uLenjana kaNzunza,

ufike uthi esinje ngesinjani?

ULenjani kaNzunza wathi buzimba buyakulanda iPofu

edakeni.

Sithe sisebuzimbeni, lavuka iqina elimavuko mabi

elajama ngomlenze munye hlangana kwaNtungwa

nama Thombeni, abaNtungwa balibona bathi

manikelela

thina amaThombeni sathi yikosi yekhethu yama

Thombeni.

EEE! Ndiyase…