Sithandwa Sami
 Bambo lwami lweqiniso,
Mphefumulo wami engiphila ngawo,
Phakade lami engiliphilelayo,
Ngakubiza ngawo wonke 

Uthanda liph’ nkanyezi yam.?
Sithandwa sami yinhle into esinayo,
Uthando lwethu luqoshiwe emazulini.
Engikusabayo ukuth’ olwanamhlanje,
Uthando aluhlan’ ingunaphakade.

Sithandwa sami bengicela
Songe olwethu uthando.
Sithandane ngolwam’ uthando, 

Mhla luphela sithandane ngolwakho,
Uthando khethelo lami.