Funda ngane emnyama

Imfundo ibalulekile,

Ingumthombo ogobhoz’ ulwazi

Iyisihluthulelo sokuvula yonke iminyango

Funda ngane emnyama.

Funda impela uzophumelela

Ayini amakhaza?

Iyini imvula?

Ilanga elikhipha umkhovu etsheni likuvimba kuphi na?

Abalele emalibeni banike wena amandla,

Abalele emalibeni basebenza kunye noMvelinqangi

Ukuze uqhekeze lezi zingqungqulu zamadwala.

Funda ngan’ emnyama.

Phokophela utape ulwazi

Inzuzo eminyakeni ezayo iyoba usizo negugu kuwena.