Ngiyalizonda iqiniso lokuthi nginomndeni.

Ngoba ukube anginawo

ngabe angizange ngibe sebuhlungwini

kuleminyaka emisha eyedlule.

Ngabe angizange ngigwazwe igazi

lami emhlane.

Ngabe angizange ngilahlwe ibona.

Ngabe anginayo lemizwa

enginayo njengamanje.

Ngabe angikulangazeleli

ukugonothwa yibo.

Ngibabona nsuku zonke kodwa

baqhelile kumina.

Ngathi asinabuhlobo.

Owangithwala izinyanga eziyisi

shiyagalolunye wangiqambela amanga

iminyaka eyishumi nesithupha.

Owathwala umama wami izinyanga

eziyisi shiyagalolunye wangichapha

ngezinhlamba engeke ngakwazi

ukuzixoxela omunye umuntu.

Ayikho into ebuhlungu njengoku

hlanganyelwa ilabo obabiza

ngomndeni ngaphandle kwesizathu,

ukujikelwa yibo.

Kungekho ndawo ongaya kuyo

ukuba ududuzeke.

Ngifuna ukugqashuka kubo.

Ngibaxolele.

Ngifuna babe yimuva lami

Kodwa bazoba kanjani imuva lami

ngisahlezi ngisabonana nobuso babo

zonke izinsuku.

Ngibaxolele.

Kodwa angikwazi ukuzenzisa

engathi asihlali endlini eyodwa

negazi elilodwa.

Kungcono ukube angizalwanga

kunokuba ngizalelwe kulabantu

engibabiza ngokuthi umndeni.

Yebo bangumndeni kodwa hhai

owami nginesiqiniseko ngalokho.

Bayizitha zami ezicashe

ngokuba ngu’mndeni’ kumina.