Umama ebengumhlolokazi wendod’esaphilayo

Awakhe amadakhi namajerimane ebegcwel’igazi

Esakhe isikhafu sesobopha amabibi namahlazo alomzi

Iqhiya yakhe iyeyokosula imifinya nenyembezi

Umzimba wakhe eponte-ponte zizihlobo zikaTshezi

Ebelilolo engakwazi uncokola nabanye abafazi

Owam umama ebengumhlolokazi wendod’esaphilayo

Bezike zifike iingcabango aphush’amasana akhe abuyele ekhaya

Kuse kuthi qatha into yokub’uzobathini abantwana

Kuse kubuye iziyalo zikamamakhe zithi ”mntanam kuyanyamezelwa emendweni”

Umama ebengumhlolokazi wendod’esaphilayo