Kulapho intliziyo yam ikhona
Apho ndophumla khona
Ndineke intliziyo yam ndilile kabuhlungu
Ndizihlangule kwilizwe elimagade ahlabayo
Ndizifihle ndizive ndikhuselekile
Kaloku ayikho indawo efana nekhaya
Ndofika umama endilindile andisule iinyembezi
Apho usapho lwam londamkela ngezandla ezifudumeleyo
Uthi Xa umhlaba undibethile ndicinge ngemva
Kuba ayikho indawo efana njenge khaya
Uyintoni na ngaphandle kwekhaya?
Ndifike umama encumile wandonga endiwola ngothando
Ndifike udadewethu endonwabele ebuza impilo
Zange bayikhathalele into yokuba ndibethwe ngumhlaba