Loof die Here, want Hy is goed,

aan sy liefde is daar geen einde nie!”

So moet die mense sê wat deur die Here bevry is,

dié wat Hy uit hulle nood bevry het

en uit baie lande versamel het,

uit die ooste en die weste,

die noorde en die suide.

Prys die Here!

Sing ‘n nuwe lied tot eer van die Here,

sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars.

Laat Israel hom verheug in sy Maker,

laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning.

Laat hulle sy Naam prys met koordanse,

laat hulle speel tot sy eer op tamboeryn en lier.

Die Here is goed vir sy volk,

Hy kroon die hulpeloses met oorwinning.

Sy troue dienaars juig oor sy mag,

jubel selfs as hulle op hulle beddens gaan lê.

Die roem van God klink uit hulle mond,

en in hulle hand is die swaard, alkante geslyp,

waarmee hulle die nasies sal verslaan

en die volke sal straf.

Die Here is goed vir sy volk,

Hy kroon die hulpeloses met oorwinning.

Prys die Here!

Prys God in sy heiligdom,

prys Hom hier onder sy magtige hemelgewelf!

Prys Hom oor sy kragtige dade,

prys Hom in sy magtige grootheid!

Prys Hom met die ramshoring,

prys Hom met harp en lier!

Prys Hom met tamboeryn en koordanse,

prys Hom met snaarinstrumente en fluite!

Prys Hom met simbale,

prys Hom met galmende simbale!

Laat alles wat asemhaal, die Here prys!

Prys die Here!