Wa re tlhasela re itebetse
Re sa solofela,
Wena mosetsana o senang maitseo
Bontsi o ile maoto hunyela ka lebaka la Gago

Ba re o tlile o tla moseja wa lewatle
Tota o ngwana wa Mang
Ngwana wa mofuta Mang
Wa dira gore re tsamaye re thibile melomo e ka re mongwe o gatile katsi

Bangwe ba Gana Nang ya banyana ba re Ga o Teng
Ba bua tsia badimo Fela ka mabitla ke ao a tletse
Bongaka ba re tlhape matsogo gantsi ntsi
Re seke ra NNA matshwititshwiti Mo lefelong le lengwe.

Potso yame ke gore
Naare wa re o tsamaya Leng mosetsana ke Wena
O re bogisitse gontse