Corona mbulalazwe

Masizikhusele

Nangok’Sanitizer

Nangokqaqelana

Uligongqongqo

Saphel’e Afrika

Yhehaaaa saphel’e Afrika

Ubagqibile abantakothu

Yintoni nah osayhlaleleyo

Ulinde ntonih nah ungathabath imithwalo yaKhu

Uhambe.

Yintoni na esikwenze yonah

Siyavuma uligqibile ihlabath

Uligongqongqo