Ma Aforika botho bo ile kae retle rebo latele.
Go diragetse eng ka botho retle re siamise.
Go ne gole monate,go le gontle,
Re tshwaragane jaaka ngata ele nngwe.
Ke se sebakare lwana ya peba le katse,
Go senyegile kae?

Mo nakong e e fetileng re ne re utlwana,
Re ratana e bile re thusana.
Gompieno jaana re betsana jaaka noga e tshela;
Bo ile kae botho?

Botho ga bo sa leteng,
Ke sa itse gore rebo tshabetse kgotsa bo re tshabetse.
Re ne resa kgetholole,
Re sa nyatsane,
Re dula ka boitumelo,
Bo le teng botho.
Ka motsotso o; go tlhakatlhakane,
Remo lefifing ka gonne botho ga bo sa le teng.
Botho bo ile kae?
Botho bo kae Ma Aforika a mantle?