Engadzeni yami yetimbali,

bewuyimbali lechakata kutendlula tonkhe.

Bengik’tselela ngelutsandvo,

kepha namuhla sengivuna inzondvo.

Bengitsi uligodvo lengaligawula etiveni,

kantsi ungumhlolo lotangijikela esiswini.

Phakatsi netihlwele bengikhomba ngalosekhatsi,

ngoba ngitsi ngiphetse labangatati,

sengisho phela tikhali temaNtungwa.

Bewulihawu ngisikhali uma sihlangene siginc’emabutfo.

Bewuyimbali.

Bewuyimbali,

ngikunisela ngelutsandvo liphuma,

nobe seliyawutilahla.

Mbali yami, ngawe bengish’emashushu,

kepha wakhetsa kungilahla.

Batsi umuntfu uvuna lakutjalile

ngatjala imbhali ngavuna emakhula,

lamuhla tehla tilandzelana kuhle kwemvula,

ingani Bewuyimbali!