bendingazi ukuba kungathi kusisa bube ubuso bam sele buntshingi-ntshingi ,

umoya yam idandathekile

nentliziyo yam yenile

 

bendingazi ukuba lingathi lisakhas’ikhwezi ube sele owam umoya ucholwa esityeni senkukhu

ndibangazingela umhlaseli, nkqi ukumbona

 

ingqond’ib’ibik’inkungu namangunda

won’umzimba unditsalel’ekuphumleni

ew’izibi zenzekile,

 

ndabona, ndaphawula,

kodwa bendiba ndixolile.

 

intliziyo yam indiqhubel’emva

ezinkcukwini,

nakwimpande zezono.

kowu ! wakhul’umntu zongam’inzingo.

 

siba lwam uz’undikokose kuthi ndakuphelelwa ngamandla okukuphakamisa ubhale ngokunokwakho kuba ezam zaziwa nguwe.