Uma nikhuluma nobhululu benu ngiyazitshela,

Pho indaba kabani uma mina ngizitshela,

Uma ngingazitsheli kanti uban’ozongisthela?

Lalelani uNongalo amaqiso yena uzonitshela,

Kwezikabhoqo anginesabi mina ngizonitshela,

Kubuhlungu kuphi kini uma ngizitshela?

Izitha zami ngami amanga zona zizonitshela,

Ngempilo yami angifune muntu ozongitshela,

Impilo yami ngayo aninalungelo lokungitshela,

Nibobuz’abangaziyo, ngami bona bazonisthela,

Ningamane ningibize ngesalakutshelwa,

Ngizophambuka uma ngilinde ukutshelwa yini,

Webondaba bakhona yini nina abanitshelayo?

Ngiphiwe ingqondo iyasebenza iyangitshela,

Engikwenzayo ingqondo yami iyangitshela,

Kungani pho nina nifune ukungitshela?

Kungenzeka izimfene zihlekana iziphongo,

Isono sami ngifela ukungab’isilima senu,

Okopopayi nina nifuna ngidansel’isginci senu,

Ningakhohlwa abant’abayi nganxanye bengemanzi,

Nina nihlushwa umona nemilomo emanzi,

Mina anginigqizi qakala uma ningazi,

Nina nikhuluma sengathi niyangazi,

Enikwaziyo ngami kuyimbijana kakhulu,

Ngoncibijana umona uzoba mkhulu kakhulu,

Bayokhuluma baze bayek’abakhuluma kakhulu,

Phela min’amaphupho ami makhulu kakhulu,

Bengizonitshela manje nina ninomona kakhulu,

Nazi abathakathi kanye nezinyanga ezinkulu,

Eqinisweni mina ngiyanisaba kakhulu,

Ubani onganazi ukuthi ningamaxoki amakhulu,

Kungaphel’amakhul’eminyaka soze nashintsha,

Phela nina umuntu ezilungele niyamshintsha,

Ukulunga bakuphambanisa nobuphukuphuku,

Abathi ngiyazitshela bona bayiziphukuphuku.