Bamthathile naye uvumile,

Ngisele ngedwa, yena uhambile,

Osozimali ngesaka kuye banikelile,

Ngothando lwami yena unikelile,

Inikanika, bayanikan’imali nothando,

Imali bazokunika uthando phinde,

Kuyacaca loluthando ubungibolekile,

Ngikhala zome lapho ngikucabanga,

Laph’ukhona ngiyaz’awungicabangi,

Ukuthi mina nawe soke sihlukane,

Nalokho mina bengingakucabangi,

Okungapheli kuyahlola baqinisile.

Ngihleli nawe nje ucabang’ukungishiya?

Uhambile nosozimali wangishiya,

Wangishiya ngoba ngingenamali,

Wahamba washiy’uthando emuva,

Hamba kahle ungabheki nasemuva,

Hamba juba, bayokuchutha phambili,

Makubheda naphambil’udlulele phambili,

Ngenhliziy’ebuhlungu ngizobheka phambili,

Nginawe kuyacaca bengingefike phambili,

Nginawe ngingenawe ngibheke phambili,

Injabulo yakh’ubuhlezi uyibeka phambili,

Kungakho uthanda nempilo ephambili,

Ezindabeni zabantu nguwe phambili,

Umchamo wasekuseni, unqa phambili,

Ngiyezwa sewuhamb’izindawo eziphambili,

Ngokuthanda wena ngazigxob’umphambili,

Umvundla ziyowunqanda phambili,

Inhliziyo yami wena uyiphambile,

Ngonkungwini wena ungibambile,

Isikhathi sami usimoshile, ngifundile,

Ngothando lwakho mina bengijabule,

Ngothando lwakho namuhla ngijabhile,

Injabulo yakho ayisekho kimi,

Impilo yami beyiphelele nginawe,

Namuhla ngisele ngincela isithupha,

Naphambili basazokhala usubahlupha,

Sonke lesikhathi ungenza isithutha,

Vele uthando aluboni luyaphuphutha,

Bekumele ngifunde kuleliphutha,

Iphutha lokuthanda wena nondleleni,

Ithuna lomhambi lisendleleni ungakulibali,

Njengoba wahamba nenhliziyo seyakulibala,

Um’usazikhohlisa ngokubuy’emuva, libala,

Njengesidomu esikoleni wena libala.