Angisana Nhliziyo

Yaphuka mhlazane

Ngikhohliswa ngamagama amnandi

Amanga amnandi

Mhlazane kuthiwa ,Sofa silahlane

Angisana Nhliziyo

Yaphuka kudlalwa umasicashelane

Yaphuka emajoyintini , ematarveni ,emgwaqeni

Mhlazane kukhala Ifoni

Yaphuka ngibheka imiyalezo Ku WhatsApp

Yaphuka ngisenkundleni zokuxhumana

Yaphuka bazama kuyinesa

Yaphinde yaphuka , yephuka

Yaphinde ,yaphuka

Sekusele ife

Yaphuka ngibona omunye emotini

Angisana Nhliziyo

Yaphuka senginqena ukuthuka hleze ungethuka

Kanti yaphuka ngithukwa

Yaphuka eyami inhliziyo

Mhlazane engangimthemba enza ukungathembakali

Yaphuka mhlazane

Amathanga ehlanzela abangena nqolobane

Yaphuka eyami inhliziyo

Ingabe lamathambo asengaphila Na?