Bongwaneng meokgo e kelaketlile marameng a ka!
Ga mmalwa ke kgiritlile mahlatse ke be ke phuthetswe ka tjajana tsa bakgekolo.
Borutho bja gona bjo ke bjo nruthufalela.
Ke hlakelelwa sa ka sello, se kgitla badimo ba ithobaletse!
Sa ka sello, e be se sa nyakwe go nyakwa lesego!
Bongwaneng ke be ke thekgwa ka mesego feela!
Le ge ke be ke gaela efela ke re meokgo ke be ke phumulwa!
Ka re gotswa mahlalagading ka itshela ka phori ka re sello e tla ba ngwana wa kgale
Ke be ke iphorile gape sello se sa nkgomere.
Re thokile ditlolamelora re kodutlana ka mantsu.
Le ka meno re ka kgemana botala
Lehufa le thopile sefoka sa bonkgwete
O apara eng o robala kae ke taba
O segwa boka sephokophoko ge o sa je lesela
O botswa ge o le selwana sa lefeelana ge o sa je matsaka
Ke rile ke tla gola ka ikhutsa maomahlogwana a thakana ye tshetshe!
Ruri ke be ke sa botšiśa!
Ke mo bjalo gona ke pharago ditaba tsa mathata!
Ke sa re ke thiba ka mo go phulega ka mo.
Kgabo ya go hloka mošumo e no lauma boka mollo wa hlaga.
Seo se mpshira pelo nna Moroka wa meetse a pula.
Ke hloile go ba mopompala,
A ke kwane le go rotha dinala.
Moroka le tlala ke katse le lekgotlo.
Ke rotha meokgo ge ke bona bodiidi ka mahlo.
Ruri a di mphelele!