(Bafika kwaNongoma abangoma balala.Bavuka ekuseni Amathwasa enza imisebenzi yawo ase ecenta negceke aze aliqeda.)

Biyela: Zulu, Dladla, noMdletshe.

(Beza begijima bafika baguqa phansi.)

Amathwasa: Makhosi!

Biyela: Aningiyeleni ehlathini niyongikhelela umuthi omhlophe, obomvu, umganwa, insunambili kanye nentondolo ngoba isiphelile lapha esgodlweni.

Amathwasa: Yebo gogo.

(Asuka ahamba amathwasa ayokha imithi, abuya nayo yonke ayiqoba ase eyigqula ehuba nezingoma zobungoma. Baqeda, uMsindazwe washisa impepho.)

Msindazwe: Ngiyakhule kunina bantu abadala, ngikhuleka kunina makhosi amakhulu, Ngikhuleke emadlozini akobiyela okuyibo abaphathibempande yala magceke, ngiphinde ngikhuleke edlozini lami lako Mdletshe, oMsindazwe, oNgomane, ngikhuleke kuwe mkhulu Hlengizwe owahlenga izwe lamakhosikazi amanye amadoda elibulala, ngikhuleke nakuwe ntombi yaka Ndawondi, ngibiza okhokho nokhokhokazi, ngibiza abadala nabancane, ngibize isithunywa sentaba ngisho nesamanzi uqobo, ngibiza izishingishane zomoya ngisho nezidalwa zakithi uqobo, ngibiza bonke abahle ngithi abasondele bangengame, ngiphinde ngibize abaphethe igolide nesiliva, ngizozithoba phambi kwenu bantu abadala ngithi ngiyabonga ukuthi nibe nami kulendlela nokuthi ningengame njalo, niphinde nangikhanyisela kulo luhambo lwenu engiluthathile, ngiyabonga kunina thongo elihle.