(UBiyela washisa impepho wabika ukuthi sebebuyile wase eyaqala ngomsebenzi ka Neli. Wahamba wamgeza ngamanzi anempepho, wamfakela izinkamba, wamgcoba ibovu, wamfaka isidlondlo ekhanda, wamphuzisa izinkamba wase emphahlela zona ekhanda lakhe.)

Biyela: Hambani niyolanda isigubhu.

(Bahamba bayolanda isigubhu, nezinduku, babophela imfece ezinyaweni base benika uBiyela isigubhu.)

Biyela: (Ethatha isgubhu) Zulu cula ingoma.

Zulu: Sungaz’ungibulale…

(Bacula, bagida, bashaya ngisho nesgubhu.)

Biyela: Neli

Neli: Mah.

Biyela: Kusukela namhlanje awuseyena uNeli kodwa usungu Mdletshe, uMsindazwe, uNgomane, futhi awudli ngesitsha esidla omunye umuntu, kanjalo nenkomishi nespuni. Awukhulumi nomuntu engakakukhungi ngemali emhlophe. Edlozini kuyabekezelwa futhi kuyahlonishwa. Kufuneka ukuthi ungesabi ukuxoxa ngamphupho noma ngezibonakaliso oba nazo.

Msindazwe: Yebo mah, ngiyezwa.

Biyela: Okunye ke wukuthi ngo-3 ekuseni kumele uvuke kanye nabanye uphahle, ukhuleke, ushise impepho uma uzwa engathi ungayishisa, uhambe uyogeza ngokhamba lwakho ngamanzi abandayo. Uma usugezile uzobuya uphalaze, nigide, mese nenza nemisebenzi yenu, bazobe sebekutshela ke ukuthi iyiphi leyo misebenzi futhi uDladla uzokufundisa ukugida njalo ngehora leshumi nambili (12h00) kuze kushaye ihora lesibili emini (14h00) kanti uZulu yena uzobe eshaya isigubhu. Njalo ngehora lesithupha ntambama (18h00) kuyagidwa, futhi ngizobuye nginithume niyokha imithi futhi ngiphinde ngikufihlele ukuze ngizobona ukuthi uyakwazi yini ukubhula.

Msindazwe: Yebo, kuzwakele makhosi.

Biyela: Seningalala ke.

Amathwasa: Yebo.

(Bandlala balala bonke.)