(Kusihlwa lapho uBiyela namathwasa akhe begida, bezwa ngento ebhongayo emnyango. Bavula babona umuntu owayelele phansi, bamthatha bamngenisa endlini.)

Makhosi Biyela: (Eshisa impepho) Siyakhuleka kunina bantu abadala, sikhuleka kunina thongo elihle, sikhuleka nakuni bogogo nomkhulu, ngikhuleka ethongweni lakoBiyela nakuni zishingishane zomoya nakuni zidalwa zasolwandle, nezasentabeni kanye nezasekhaya ezulwini. Ngibiza bonke abahle kanye nabaphethe igolide nesiliva. Ngicela ukuthi uma kungumsebenzi wenu lo nizibonakalise, nimvuse umtwana, nivuse nedlozi lakhe lizibike ukuthi lingubani, lisho ukuthi livelaphi nokuthi lifunani niphinde nibe nezingane zenu uDadla noZulu, niqhubeke njalo nisengamele niphinde nisivikele kukho konke okubi yibani nathi ke thongo elihle.

(Wabhonga uNeli, bamshunqisela impepho, laqala lakhuluma idlozi lakhe.)

Neli: Hheyi!

Makhosi Biyela: Makhosi!

Neli: Sanibonani!

Makhosi Biyela: Makhosi!

Neli: Singabaka Mthethwa thina, Hheyi! Mina ngingu mkhulu Hlengizwe owahlenga izwe lamakhosikazi amanye amadoda elibulala, ngihamba nesalukazi intombi yaka Ndawondi, okuyithi abaphathi kanye nabanikazi bomsebenzi. Silethe umtwana lapha ukuba umkhulise ngokwedlozi. Hheyi!

Makhosi Biyela: Makhosi, ngiyanizwa makhosi amakhulu futhi enikushilo kumina ngizokwenza ngiphinde nginilalele njalo bantu abadala.

(Wavele wawa uNeli waphaphama esendaweni angayazi, enezangoma ezigidayo wahlala wazibuka.)

Makhosi Biyela: Thokozani Makhosi (Waqala ke wamtshela ukuthi kwenzakaleni nokuthi ikhehla lakhe litheni nokuhi lifunani.) Eh engikushoyo ukuthi kungangcono uma sizovuka ekuseni siye lapho ohlala khona siybachazela mese siyaqala umsebenzi uma sesibuya. Okwamanje uzolala lapha kanye nozakwenu.

Neli: Ngiyabonga.

(Bahamba bayolala bonke)