Luzelwande: Ngena kuvuliwe

Sandile: (angene) Sawubona lwande

Luzelwande : yebo bhuti ungazelaphi (embukisise ) hayi sandile uwena lo

Sandile: Yimi ngiyaxolisa ngokukushiya ngi…

Luzelwande: Uufunani la uzongizwisa ubuhlungu futhi?? (Ethetha)

Sandile ” cha bengiyosebenzela ingane yethu buka (akhiphe isamba semali )nakhu sthandwa sami futhi ngithole umuzi esizohlala kuwona sobathath..u owu iphi ingane

Luzelwande “♡♡ulele lapha embhedeni (esukume ange uSandile) bengikukhumbule bbeiy

Sandile: nami asambe ungitshengise ingane

Luzelwande: (bahambe)nansi indodakazi yethu (amqukule amunike u sandile) ufana nawe

Sandile: waze wamuhle umntwana wami (ejabule )yebo ufana nami Luzelwande Ngiyakuthanda yezwa. Ngeke ngidlale ngawe

Luzelwande: nami ngiyakuthanda sami

Sandile: qoqa izimpahla zenu sihambe siyoqala impilo entsha

(uLuzelwande enze njengoba etsheliwe)

Luzelwande “sthandwa ubani igama lakhe ngoba bengingakamuqambi??

sandile: USphesihle

Luzelwande: Laze lalihle igama sphesihle ka mama

(bahambe kusukela ngalelo langa baphila impilo emnandi futhi bangcina sebeshadile . Uluzelwande wazi qhenya ngaye ngoba wayengasathembi ukuth usazoke aphumelele yini emva kwamazwi kagogo wakhe ayethi kodwa mzukulu ) 

THE END 

umbuzo ngabe uwuthokozele lo mdlalo?? Uma uthi cha ngobani???♡♡