(ULuzelwande uhleli endlini ugone ingane yakhe esanda kuzalwa)

Luzelwande: Ngane ka mama (amubukisise) ñcooh bakithi 

(kuzwakale umuntu oqoqothayo emnyango)

Zanele:ngqo ngqo mngani

Luzelwande🙁evula umnyango)Sawubona mngani ngaze ngajabula ukukubona

zanele:Ayisazani impela uyaphila kodwa??

Luzelwande:♡ Ngiyaphila oe wena unjani 

Zanele: Nami ngikahle 

Luzelwande: Ngena sihlale phansi (bahlale phansi ) ufuna amanzi,ijusi noma itiye??♡ 

Zanele : Amanzi mngani ngabe ingane yakho lena yaze yayinhle( eyiqukula)ñcooh

Luzelwande: Yyebo uyena umntwana wami noSandile (ethi uma ecabanga usandile adlengezele izinyembezi )eyi….. (akhale )

zanele: ncese mngani ungabe usakhala eyi ngoba abafana izinja (emduduza

Luzelwande : yha mngani izinja ngempela futhi uma ngingase ngimbone usandile ngingamubulala uthi angiyikhulise ngedwa lengane

Zanele: eyi ngizokubona oe sengiyahamba usale kahle

Luzelwande: uhambe kahle

( bavalelisane ahambe u zanele) 

umbuzo:♡♡ngabe usake wahanjelwa ubaba wengane yakho??waphatheka kanjani??