Lindiwe: (ngokucasuka) manje Uma uthi akakajwayeli ? Kusho ukuthi mina ngiyindawo yokufundela yena? Kahleni bo ukudlala ngami.

Zethu: ncese, inkinga ukuthi ubafo usaba amantombazane manje ukuthi bekafuna ukushela uyabona.

Lindiwe: manje nibona ukuthi afundele Kimi?

Zethu: kuxolisa mina ngoba yimina okubizile.

Lindiwe: kulungile sengiyozwa ke Uma kuphuma isikole ukuthi uyothini Kimi thixo (ahleke)

Zethu: ungabi sewuba nzima kakhulu kuyena ngoba sewazi iqiniso ke.

Lindiwe: ngizomfundisa nje ukuthi intombazane iphendula kanjani (aphele insini)

Zethu: ayi uyabheda nawe ake ngikushiye angaze abone ukuthi sengixoxile nawe (ahambe aye ku Mandla)

Zethu: Ola boy, kuhambe njani?

Mandla: ayi mfethu, ngiyishaya shayile lengane ngayibamba ngomqondo manje sengilinde ukuthi Uma kuphuma isikole iqome nje.

Zethu: usho nje ntwana? Kushuthi nje uvele wayishaya ngento ewa lana, yasibhaya iskelemu.

Mandla: Themba mina bafo izogxoba lengane ngiyakufakela.

Zethu: ayi ntwana yami ngiyakuzwa Uma usho kodwa ke mina ngifuna ukuthi ungitshele nje Uma seyiqomile.

Mandla: khululeka nja yami, lona uzoba ngowami nje mhlampe ntambama namuhla, yeyi nansi nalensimbi seyikhala manje asivaye boy.(bagijime beyongena eklasini bafike sekukhona u Jabulani no Sindi)

Jabulani: qagelani ubani engimbone namhlanje eme nentombazane? Yikho nje nelanga lishisa kangaka.

Sindi: aybo we baby, usho ukuthi bekashela nje noma bekabuza ngama homeworks?

Jabulani: nami ngibona ngathi bekabuza ngama homeworks nje ngoba ulwimi luqinile.

Mandla: yeyi nina anifusege ningixege, ngoba ukuthi ngenzani kuphi nobani akudokwe eligayelwe nina.

Sindi: Nkosi yami, Kanti siyakwazi ukukhuluma lesimumu?

Mandla: isimumu yilengqondo yakho ekwenza ungaphumeleli ezifundweni, ngoba ulokhu unakene nami.

Jabulani: sasho isiqenqe madoda.

Mandla: vele ke nje ngiyisiqenqe futhi uboke ukhuze lentonjana yakho ngoba seyinezimpawu zokungifensa ngoba nginesiqiniseko sokuthi noma ilele ebusuku iphupha ngami.

Zethu: (ahleke) Smindlosi ntwana yami asambe siyohlala phansi usuwakhulume wonke lamaqiniso wakho kulezi domu ezimbili.

Mandla: mfethu asivaye ngoba lezi yiziduphunga lezi ziyizimfene ezihlekana iziphongo (ahleke)

Jabulani: vele nina niyizinkonkoni hambani lana.

Mandla: angithi Wena esikhundleni sokuthi ufunde uphase ulokhu unakene nezindaba zami nalo domkop wakho nokudliwa u- cream ngaphambi kokuthi adliwe nguwena.(lihleke lonke ikilasi, bese kungena uthisha)