Bafike bafice abazali baka Luthando

Luthando: Nifike Nini?

MaNdlovu: Sifika manje ndodana sizwile ukuthi umakoti akekho kahle sathi asize sizombheka phela.

Bab’Ndlovu: uqinisile unyoko ngalokhu akushoyo awusho unjan kodwa Makoti!

Xolile: Ngiyaphila.

Luthando: Sinezindaba ezimnandi lana sekuzoba no Gatsheni omncane.

MaNdlovu:Halala siyakubongela ndodana.

(Kungene u Sfundo)

Sfundo: Uyaphila?

Bab’Ndlovu:Ubani?

Sfundo: UMaxoli ukhulelwe umntwana Wami ubefuna ukukhipha isisu.

Luthando:Yini loyishoyi Bafo .

Xolile: Iqiniso, Cela ungixolele Luthando ngenze iphutha(echiphiza izinyembezi)

Luthando:Niyanginyanyisa nobabili nx!!(Aphume)

Isemqashweni ka Nomasonto

Luthando:Nqo!Nqo!

Nomasonto:Ngena!, Bhuti wathukuthela nje kwenzenjani ufuna USfundo?

Sfundo:Cela ungalibizi igama lakhe uyanginyanyisa.

Nomasonto:Usenzeni?

Luthando:Ubuwazi isoka lakho lingubaba wengane ka Xolile.

Nomasonto:Uzama ukuthini Bhut’ luthando.

Luthando:Nami ngimangele njengawe ngithola iqiniso.

Nomasonto:Yazi ngibuye ngizisole ukuthi angizange ngikukhethe ngani kuno…………kodwa osekwenzekile sekufana nokudaliwe.

Luthando:Lisekhona elinye ithuba.

Nomasonto:Angiziboni ngisothandweni Emuva kwalento esiyenzakele.(Apakishe konke okwakhe uthe esaphuma emnyango ahlangane no Sfundo)

Sfundo:Ngiyakucela Cela ungixolele Sthandwa Sami.

Nomasonto:, Kusizani ukuhlala nawe ube ungangithandi Cela usuke endleleni Yami.

Inhliziyo ka Nomasonto yayicwila emafutheni wagibela itekisi eyayishaywela ngomunye umngani ka Sfundo MDU.

MDU:Unjan my sister?

Nomasonto: Ngiyaphila MDU.

MDU:Upakishile kanty nihlukene yini no Sfundo.

Nomasonto:Yaah it a long story.

Bahambe ngetekisi bafike ka Nurse Gumede.

Nomasonto: Ngiyabonga MDU

MDU:Ok sister .

aphume emotweni angene endlini

nomasonto:kunjani Sisi.

Nurse Gumede: Ngiyaphila manje umthwalo omngaka kwenzenjani?

Nomasonto; Bengicela sisi mawungenayo inkinga ungivumele Ngilale lapha kwakho ngikhokhe nerenti, ngizohlala kulamakamelo angemuva.

Nurse Gumede:Khululeka uyohlala wamukelekile. Awusho kwenzakaleni.

Nomasonto:(Akhale maqeda amtshela konke)

Nurse Gumede:Kade ngabona ukuthi akakufanele lomfana.

Nomasonto:bengisacela ukuyolala.

Emuva kwalento esiyenzakele mawucabanga uNomasonto usazophinda azibandakanye kwezothando ?: