Sekuphele imizuzu kungene u Sfundo

Sfundo: Maxoli unjan?

Xolile: Ngiyaphila

Sfundo: Ngingamthola uluthando.?

Xolile: Usanda kuphuma futhi angazi uzobuya nini.

(USfundo ujamile)

Xolile: Ukahle?

Sfundo: Ukuthi ngisamangazwe ubuhle bakho (ezisondeza ku Xolile)

Xolile:Wazikahle ukuthi Ngeke sikwazi ukwenza lokhu okufunayo mangase athole u Luthando sifile.

Sfundo:Angeke athole.

Xolile: kulungile

Isemzini wa Nurse Gumede

Nomasonto: Muhle ngempela umuzi wakho

Nurse Gumede:Ngiyazibongela.

Nomasonto: Awusho wakwazi kanjani ukuthenga lomuzi ngalemali esiyihola lapha?

Nurse Gumede: Ngasizwa umyeni wami angithi usebenza njengonjiniyela.

Nomasonto: Unenhlanhla sisi, ngifisa sengathi USfundo ubefana nomyeni wakho.

Nurse Gumede: Ungakhathazeki yonkinto izolunga.

Nomasonto: Ngiyabonga.