Uluthando ongumfowabo ka Sfundo ukhuluma no Xolile.

Luthando: Bengicabanga Lana Sthandwa Sami ukuthi masiqeda lezindaba zamalobolo senze indumezulu yomshado, Sengiyabona nje sthandwa Sami usugqoke imvunulo yakho enhle yamaZulu.

( Kuthulakale)

Luthando : Ungilalele nje kodwa Xolile?

Xolile: Ngilale ukuthi ngibhizi Luh.

Luthando: Usafuna nje kodwa ukushada nami? Kona usangithanda nje?

Xolile: Uyibuziswa yini leyonto?

Luthando: Ukuthi njalo makuzomele ngikhulume nawe uhlale ubhizi nefoni.

Xolile: Sikuphi isidingo sokukhuluma ngento enganaso isiqiniseko sokuthi izokwenzeka.

Luthando: Kusukela Nini wena ungenaso isiqiniseko ngomshado wethu?

Xolile: Luthando asiyiyekeni lenkulumo.

Luthando: Xolile uyajola?

Xolile: Ungayisho kanjani leyonto?

Luthando: Ngikubuze umbuzo Xolile?

Xolile: Cha

Luthando:So qala wenzise komuntu osezogana.(Aphume ngomnyango)

Ucabanga ukuthi Yini inkinga ka Xolile?