Isekuseni uyavuka uNomasonto ulungiselela ukuya emsebenzi, lapha ahlala khona uhlala nesoka lakhe

Nomasonto: Sfundo awuvuke.

Sfundo: Ekuseni kanjena sthandwa Sami .

Nomasonto: Awusho uyikhokha Nini imali ye renting?

Sfundo; Ekuseni sufuna ukulwa?

Nomasonto: Ngeke ngifike ngithenge ukudla layindlini Ngiphinde ngikhokhe nerenti.

Sfundo: Yehlisa umoya Sthandwa Sami ngizoyilungisa lento.

Nomasonto: Nini Sfundo, Hamba uyofuna umsebenzi ngoba lento yakho yoku shayela amatekisi ayisithengi isnkwa layindlini.

Sfundo: Cela wehlise umoya.

Nomasonto: Ngiyahamba manje mangibuya Cela ukubuya usuyikhokhile irenti.( Ephuma ngomnyango.

Ucabangani ngoSfundo!