Xa kusemnandi uyaye uve umntu ekuqhata ethi angeke ndikwazi ukuphila ngaphandle kwakho, ayikho lonto mosi.

Mna ndizokubalela izinto umntu angakwazi ukuphila ngaphandle kwazo: nguMoya (oxygen), ngaManzi kunye noKutya kuphela. Xa ufuna ukuva lento endiyithethayo mcunukise umntu kufike kulandawo inganyamezelekiyo, uzomva kakuhle esekuxelela ezikabhoqo.

Mfunde umuntu umazi njengoba uzazi, ungazinyanzeli ngexesha ongadingeki ngalo kuba uzakuphoxeka. Ukucaphuka kuyafika kuwo wonke umntu kuphinde kugqithe emva kwexeshana.

Omnye usisi watsalela umasincumisane wakhe umnxeba emazisa ukuthi kuphelile obekubadibanisile, kanti kukhona into emcaphukisileyo umfomkhulu , wavele wathi akunangxaki. Igqiyazana lalizinqwenela ukwazi ukuthi lisathandwa na, kanti umfomkhulu usaxakwe ngemxakileyo.

Yoneliswa indawo okuyo ungalitsali ngomsila ihashi kuba lizokuphuma amazinyo kubenzima ukuhleka.