UMaKhanyile uzithwele emumva kwesikhathi eside eshade noGatsheni , okumangazayo ukuthi uMaKhanyile ubenesoka athandana nalo ngasese uma uBheki engekho ehambe uhambo nomsebenzi wakhe, eyosebenzela kwamanye amadolobha. Lokhu bekunika uMaKhanyile isikhathi sokwenza noma yini ayifisayo ngoba usuke engekho umuntu osuke emgadile ngaso sonke isikhathi.

Lukhale ucingo lukaMaKhanyile. Alubambe “Yebo baba unjani ?” kuphendula umakhanyile.

“Ngiyaphila Khanyo wami , ngiyethemba konke kusahamba kahle kuwe nengane yethu” kuphendula uGatsheni ngomoya wokujabula.

“Thina sikahle baba , sesilinde wena nje ukuthi ubuye ” kukhuluma uMaKhanyile.

“Ngisabambekile lana kukhona i-traffic jam manje akukho lula ukuthi ngisheshe ngifike” kukhuluma uBheki.

“Kulungile baba thatha isikhathi sakho , sengiyobona ngawe usufika ” kuphendula uMaKhanyile.

“Kulungile mawakhe ” kuphendulq uGatsheni. Alucime ucingo uBheki.

UJohn uhleli kwakhe ujulile , inqondo iyapheka iyathulula , ucabanga indaba yokukhulelwa kwaMakhanyile.

“Kanjani ? Sonke lesiskhathi uMaKhanyile eshade noBheki akakaze asibambe isisu kodwa manje sekukhona mina usekhulelwe” kucabanga uJohn.

“Mhlawumbe le ngane ayithwele nje eyami, kungenzeka futhi ukuthi mhlawumbe eyakhe noBheki ” kusho uJohn epheka ethulula emqondweni wakhe.

“Kungcono ngilubangise kuMaKhanyile ngimbuze kabanzi ngaloludaba ngoba alunginiki ukuthula emoyeni” kukhuluma uJohn ekhuluma yedwa .

Afike uJohn kwaMaKhanyile , ufika nje uMaKhanyile ucambalele kusofa.

“Aww!! MaNgwane omuhle wahlala wedwa kulelilanga elishisa kangaka ?” Kubuza uJohn egulukudela emzini kaGatsheni.

“Ufunani lana John?” Kubuza uMaKhanyile esakuthuka ngoba ebenhalindele ukuthi engavakashelwa ngu John.

“Kuyicala yini ukuzobona isthandwa senhliziyo yami ?” Kubuza uJohn ehleka.

“John okwami nawe kwaphela kudala manje angisakudingi empilweni yami ngithanda uBheki kuphela , uyena yedwa osenhlizweni yami nokuthi futhi lento eyenzeka phakathi kwami nawe kwakuyiphutha elikhulu. Sengicela uphume uphele empilweni yami kangisakudingi.” Kukhuluma uMaKhanyile ethukuthele ngendlela eyisimanga.

“Kahle MaKhanyile ngamatse ngicela sihlale phansi sixoxe njengabantu abadala abanenqondo” Kuphendula uJohn ezithoba. “Kakukho lutho engizoyixoxa nawe la sengikubeke kwacaca ukuthi kangikudingi kwami”kuphendula uMaKhanyile esukuma eyovula umnyango.

“ngicela ungiphumele manje , hayi kusasa!!” Kumemeza uMaKhanyile.

“Ekabani lengane oyithwele makhanyile?” Kubuza uJohn.

“Ngithe phuma! kungenjalo uzokubona okwakhweza ikathi emthini” kukhuluma umakhanyile ngezwi elinolaka. Aphume uJohn ahambe.

Qing! Lukhale ucingo lukaMaKhanyile. Alucoshe etafuleni alubambe, uGatsheni ofonayo.

“Yebo Gatsheni ” kuphendula umakhanyile ngezwi eliphansi.

“Kwenzenjani Khanyo wazwakala sengathi ubukhala?” Kubuza uGatsheni ekhathazekile ezibuza ukuthi engabe kwenzenjani.

“Lutho Gatsheni ukuthi nje umoya wami uphansi angazi yini inkinga” kukhuluma uMaKhanyile eqamba ahlaza.

“Kulungile mangingakuphazamisi bengithi angibuze ukuthi akukho yini okudingayo ofuna ngikuphathele khona njengoba sengizongena edolobheni?” Kubuza uBheki. “Ngiyakujabulela ukuthi ungiphathele inyama ewosiwe nedanono ngizizwa ngikuhalela” Kuphendula uMaKhanyile.

“Amanzi amancane lawo, sengiyokubona mangifika endlini ” kuphendula uBheki .

Afike uBheki endlini.

“Hawu Gatsheni bengingakulindele ukuthi uzoshesha ufike” kukhuluma uMaKhanyile. “Ukuthi abantu bebengagcwele ezitolo ngingene ngaphuma kanjalo” kuphendula uGatsheni.

“Kulungile baba masingeneni endlini ngikufakele okuya ngasethunjini” kukhuluma uMaKhanyile.

“Ungazihluphi ngami Khanyo sengidlile, singaya nje ukuyo cambalala bese okunye siyokubona kahle kusasa sengiphumule kahle” kukhuluma uBheki.

“Kulungile baba asambe siyolala.

Kuphakathi nobusuku uMaKhanyile uzwa izinhlungu angazijwayele, uqale esabekezela wagcina esekhuluma ukuthi uzwa izinhlungu. “Gatsheni!”kukhuluma uMaKhanyile.

“Hmmm….” kuphendula uBheki ekobude ubuthongo.

“Baba vuka ngicabanga ukuthi isikhathi sesifikile ” kukhuluma uMaKhanyile esezinhlungwini. Avuke masishane uGatsheni athathe izinto zengane alubangise emotweni ngokukhulu ukuphuthuma elandelwa nguMaKhanyile ngemunva. Bahambe beya esibhedlela lapho UMaKhanyile ayotetela khona.

“Ngwee! Ngwee! ” kukhala usana lukaMaKhanyile.

“Inkosazana” kukhuluma udokotela obekade emsiza.

“Ngiyabonga dokotela kodwa bengisacela ukubona umyeni wami” kukhuluma uMaKhanyile.

” Kulungile ngizokubizela yena ” kuphendula udokotela. Angene uBheki , abone indodakazi yakhe.

” Ngiyabonga mawakhe ngokungenza indoda emadodeni ” kukhuluma uBheki ejabule ngendlela eyisimangaliso.

“Akulutho baba ngikhulisa umndeni” kukhuluma umakhanyile.

“Sizomuqamba ngoSomila ” kukhuluma uBheki.

“Laze lamnandi ‘Somila’ yilo Kanye leli baba” kukhuluma uMaKhanyile.

Kudlule izinyanga uBheki alahlekelwe umsebenzi kube nzima ikati nalo beselithanda ukulala eziko uBheki ebesebamba amatohanyana okuthi kulale kudliwe.

“Baba mina sengikhathele ilempilo esiyiphilayo manje” kukhuluma uMaKhanyile ecasukile.

“Ufuna ngenze njani Khanyo uma izinto zingahambi kahle ?” Kubuza uBheki ngezwi elinolaka.

“Nginalo icebo masiboleke imali kuJohn, lo ongumashonisa” kukhuluma uMaKhanyile ngokuzethemba.

“Kulungile ngizoya mina kusasa lokhu okusayo ngiyoboleka imali sibone ukuthi sipatanisa kanjani ukuze sizokwazi ukunqoba lempi esibhekene nayo” kukhuluma uBheki.

Kusekuseni uBheki uhlangana noJohn endleleni eya kwakhe.

“Mfwethu kunjani? Ngizwile ukuthi usunengane ” kukhuluma uJohn.

“Yebo khona kunjalo kepha bengiya kuwe ngifuna usizo lwakho” kukhuluma uBheki. “UGatsheni wonke ufuna usizo lwami ?” Kubabaza uJohn emangele.

“Ngingakusiza ngani mina ngingelutho ngingumuntu nje ” kukhuluma uJohn.

“Ngicela ukuboleka imali, ngiyakuthembisa ngizoyibuyisa yonke nenzalo yakhona” kukhuluma uBheki.

“Kulungile ngizokunika ” kukhuluma uJohn. Amnike imali engangama-R2000, abonge ahambe ayothenga izinto zokuthi bakwazi ukudla benomkakhe.

“Hayi ngeke mina angisakhoni ukubekezelela lesisimo sakulendlu njalo umuntu sekumele ahambe ebolekana nemali ukuze akwazi ukuthi alale edlile, kahle kahle layindlini ikati kade lalala eziko yikho ukuthi manje sengikhathele ukuhlale ngicela abantu imali sengathi angiphili kahle ekhanda” kukhuluma uMaKhanyile.

“Kanti khanyo yini ebalulekile kunokuthi silala sidlile, futhi lento eyesikhashana ngeke kuphele lenyanga ngingawutholanga umsebenzi” kukhuluma uBheki ngezwi elincengayo efuna ukuthi uMaKhanyile angadinwa.

“Masithembe ukuthi yiqiniso lelo ngoba mina ngeke ngikwazi ukubekezelela lesisimo esinjena mina angikudalelwe ukuhlupheka” kukhuluma uMaKhanyile ngezwi eliziqhenyayo. Ziphele izinyanga kungekho mehluko ikati kalifuni ukusuka eziko.

Kuthe ekuhambeni kweminyaka UMaKhanyile esebekezele waze wakhathala wafaka isicele sedivosi, ngempela bahlukane uMaKhanyile bamunika ingane ukuthi ahlale nayo njengo nina wayo. UMaKhanyile umkhulise kahle impela uSomila waze waba neshumi elinesikhombisa.

Akuphelanga unyaka emumva kwesehlukaniso sabo uBheki wathola umsebenzi omusha omenzela izigidi zamaRandi emavikini amabili.

“Uke unyakaze ngizokuthela phansi lobubuchopho bakho manje” kukhuluma umlisa thizeni ekhomba uSomila ngesibhamu emumva kwakhe.

“Ngiyakucela ngingakupha noma yini ngicela ungangibulali bandla uma kuyimali oyifunayo uzoyithola ubaba unayo yonke imali ongayicabanga ” kukhuluma uSomila ethukile futhi esaba.

“Thula! Awuvumelekile ukukhuluma ngingashongo” kukhuluma uJohn. “Ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ” kukhuluma uSomila etatazela.

“Usakhuluma, ngithe thula” kukhuluma uJohn. Athule uSomila bamufake kwiveni bahambe naye.

Lukhale ucingo lukaMaKhanyile.

“Lalela lana wena uzokwenza konke engikutshela khoma uma ufisa ukubona inkosazane yakho isaphila futhi iphelele, ngiyethemba ukuthi siyezwana” kukhuluma uJohn.

“Ufunani kimi, uyisephi indodakazi yami? Ungubani wena?” Kubuza uMaKhanyile ngezwi elinolaka.

“Ukhuluma noJohn” lucime ucingo. Okwesikhashana uMaKhanyile avele azizwe ephelelwa amandla engazazi ukuthi uzothini kanjani, wavele wafikelwa umbono wokuthi alubangise kwaNdlovu ngoba kuye enqondweni konke lokhu kwenzeka nje kungengxa kaBheki.

Endleleni umakhanyile uyaphaka uyathulula.

“Kazi kuyo kwenzekani uma uBheki ethola ukuthi uSomila akasiyona indodakazi yakhe” kukhuluma uMaKhanyile ekhuluma yedwa.

“Kakukwazi ukwenzeka lokho, kumele ngizame ngakho konke okusemandleni ami ukuthi uBheki angalitholi iqiniso ngoba kuyophela nya ngami sengisho ngoba kungenxa kaSomila ngiphila impilo engcono, ngesinye isikhathi ngiyazisola ukuthi ngangimshiyelani uGatsheni wami, kodwa ke kuthiwa uzenzile akakhalelwa njengoba nami ngathatha isinqumo sokufaka isehlukaniso ngengxa yokuthi bengingasakwazi ukubekezelela isimo ebesikade sibhekene naso. Kukho konke lokhu uBheki uyena obange yonke lento eyenzeka kimi noSomila kungengxa kaBheki nokungakhokhi izikweleti zakhe ” kucabanga uMaKhanyile ejulile, uthe esajule kanjalo uMaKhanyile wakhumbula ukuthi kwenzekeni wasikhihla isililo esengena nje egulukudela kwaNdlovu.

Gulukudu!! Kungena uMaKhanyile emasangweni akwa Gatsheni. Ungena nje usho ngesililo esingasukumi phansi.

“SIZANI !! SIZANI!!” Kumemeza uMaKhanyile. Aphume uBheki Kanye nomfowabo , bazobheka ukuthi lo msindo uqhamuka kuphi nokuthi futhi ubani okhalayo.

“Hawu MaKhanyile ubekwa yini emasangweni akwaNdlovu ” kubuza uBheki.

“uSomila bam… bam…thumbile” kusho uMaKhanyile esho ngesikhalo esiphezulu.

“Uthi kwenzenjani !!” Kubabaza umfowabo kaBheki emangele.

“Ngithi uSomila uthunjiwe ” kukhuluma uMaKhanyile.

“Engabe uyamazi lomuntu omthumbile , nokuthi ufunai ngokwenza lesisenzo?” Kubuza uBheki.

“Usamkhumbula uJohn lo owayekade esiboleka imali ngezikhathi zobunzima ulahlekelwe umsebenzi sidla imbuya ngothi?” Kubuza uMaKhanyile.

“Yebo, ngisamkhumbula kodwa sisakulendaba yokuthunjwa kukandodakazi” kukhuluma uBheki.

“UJohn uyena othumbe uSomila, ungishayele ucingo wathi uma ngifuna ukumbona ephila kumele ngimuphe izigidi zamaRandi” kukhuluma uMaKhanyile.

“Kazi yini lena engaka emenzisa isenzo esiyisihluku kangaka, kodwa nawe MaKhanyile ukube awubhekanga isimo engangibhekene naso wanginika ingane izohlala nami ngabe ayikho yonke lento” kubhonga uBheki.

“Kahleni bo ngamatse Mfwethu lesi akusona isikhathi sokulwa njenge kati negundane, into efunekayo lana isisombululo salenkinga esibhekene nayo” kukhuluma umfowabo kaBheki.

“Yewena girlie ndini uzolalela mina manje wenze njengoba ngisho , uma usafuna ukubuyela kini ubone umndeni wakho futhi” kubhonga uJohn, esho kuSomila.

“Ngiyakucela malume ngicela ungangilimazi ngiyakucela” kukhala uSomila.

“Kahleke wentombazanyana ngokungingcolisa ngezinyembezi zakho. Mina anginandaba nawe engikufunayo ukuthi unyoko angiphe lemali engiyifunayo” kusho uJohn.

“Ngicishe ngakhohlwa uMaKhanyile unezimfihlo eziningi ezingamqeda nya asale esewumuntu nje ongazazi ukuthi uya emumva noma uya phambili kodwa ngoba ngiyamuthanda ngeke ngikwenze lokho ” kukhuluma uJohn.

“Umuntu omthandayo awumuzwisi ubuhlungu, uma umthanda ngempela” Kumemeza uSomila ngokukhulu ukuthukuthela.

“Thula!! Awazi lutho ngothando, usayingane ehlaza cwe!” Kumemeza uJohn.

“Yikho ukuthi awazi ukuthi mina nomawakho sasithandana kamnandi kanjani ngaphambili kokuthi kubekhona wena” kukhuluma uJohn ngezwi elidabukisayo. Kuthe kusenjalo kwakhala ucingo, uJohn waqala ukumamatheka.

“Hello” kukhuluma uJohn.

“Yewena!! Uyisephi ingane yami” kumemeza uMaKhanyile edumele efuna ingane yakhe.

“Kahle ngolaka sthandwa, ingane yakho iphephile futhi angeke ngiyenze lutho kodwa uma kudlula amahora ayisithupha ngingakayitholi imali yami uyokubona okwakhweza ikati emthini, angithi siyezwana ?”

“Mama !! Mama !! Ngicela ungisize ungikhiphe lana ngiyakucela” Kumemeza uSomila ekhala ezwa umawakhe evutha bhe ocingweni. Alucime ucingo uJohn.

“Lalela lana ke ntombazane lana kunemithetho futhi awenzi izinto ngendlela ethandwa nguwe, uzolalela mina kuphela. Siyezwana?” Kukhuluma uJohn ethethisa uSomila.

“Mina ngeke ngilalele wena, futhi uma ubaba ekuthola uzoyikhotha imbenge eyomile ngiyakutsela, uzoqeda ngawe” kukhuluma uSomila ngokukhulu ukuzethemba.

“Leso siyoyo esinguyihlo angeke singithinte sahluleka ukungibamba ngithandana nomawakho beshadile” kuhleka uJohn ngokukhulu ukuziqhenya ecaba lento ebeyenza noMaKhanyile uBheki engazi lutho ngakho konke.

Okumjabulisa kakhulu ukuthi uBheki ubecabanga ukuthi uMaKhanyile uthembekile, kanti lutho uyanyonyoba uma uBheki engekho ehambile.