Unyezi wawuthe bha emkhathini ukwakala ukukhala kwezinanakazana inyekevu crickets kanye lezinye izinanakazana zasendle ezithanda ubusuku. Kwakukhala izikhova ngapha langapha. Sayibamba esingayaziyo silubangise khona kanye eJibaJiba. Sasihlose ukuthi kuthi kushaya ihola letshumi ebusuku sesifikile sesiqala ukulala uphondo.

Imikhungulu yangihleli emahlombe singisinda okunzima isikhwama esasisemhlane kwazise phela mina ngangithwele ukudla kwenkafula kufa bullets.
Unyezi nguye yedwa nje owayesiza ukusikhanyisela kwazise phela kwakulamayezi noma amafu clouds. Yingakho kwakumnyama okungacishe kudlise impisi umniniyo.

Lalikhala iJambo ebhuqwini sand kungekho ngitsho loyedwa opha omunye umlomo. Sithe sesihambe ibanga elide kakhulu lokhu kwakuphawulwa yimilenze yami eyayisikhononda, uMadlinja onguye owayephambili wahlehla nyovane enyenyeza ekhulumela phansi okomuntu osevalweni.

“Take cover take cover kukhona engikuzwayo, Gudlindlu over here! Draw closer siphi isibane!”
Kwakhehleza amadolo ami ngawezwa ehlangana abuye aqina kwangathi angihambanga umango omude.


 kwa
qamuka amahlahla kuzwakala ubufohlo fohlo ngalowo mzuzu sasesilele phansi salingana lomhlaba. Ngaguguba ngamadolo ngoba phela yimi engangibambe umsila ngakho ngangisesaba ngoba ngingayazi indlela esiyihambayo.

Ngakhuthuza imikhungulu yami ngikhipha iNkafula kufa yami elesibani ngisalibele yatshwaphuluka inkonkoni ejamayo eceleni kwami kunguManyathela eyimisa ngezinyawo. Lapho ke ngama isibindi ngoba ngisazi ukuthi ngivikelekile.

Ngayikhehleza kabilli kathathu i A.k yami ngazizwa zihlala kamnandi inhlamvu.

Kwavela ithunzi elimnyama bucwadlana kwami ngayibamba ngayiyekela yakhafula insimbi yami ngasivusa isibani ngikhangela ukuthi yin le engaka. Lwangishaya lwangeqa uvalo ngibona kuyiNyathi eyayilocingo entanyeni/emqaleni neck ikhombisa ukuthi yi wounded


sahleka sagenquka sebona ukuthi singamagwala kodwa ke wayengekho ayefuna ukufa.
Zakhala ingqamu imese yahlinzwa inyathi labaswa ilangabi lomlilo yadliwa inyama sasutha saba ngoDabentabe.

Isikhathi sasesiqalile ukudliwa yiKati umangoye

kwasekusele imizuzu engamatshumi amabili ukuthi kushaye ihola letshumi ebusuku 10 oclock iskhathi esasibekelwe ukufika eJibaJiba kuthi kusiyatshaya ingxenye yehola sesilele uphondo sesilinde ukuthungela ijibajiba ngomlilo ohlasimulisa igazi.