ndinyamezele ndibuvile ubuhlungu ndinga bulindelanga ndiy’philile impilo yentlungu ndingazi celelanga
Oh yhini bendilala ngenyembezi belisithi ilanga xa litshona lisiya ekupheleni ndibhobhoze imnyembezi ndicingana netlungu yam.
Intliziyo yam ibihleli imanxebanxeba igxiza igazi intlungu yam indenze intlekisa
Hay’suka ndiyazivuma ndomelele ndinyamezele kuba ubomi bam bundibonise ububi ndim ncinci
Ndiwacengile amanyange andomeleze bendisithi ndingekawu vuli nomlomo zehle nyembezi
Kuuba ndizaku phalaza intlungu yam kuQamata ndomelele ndinyamezele ndiyazivuma kuba ndidlule ebunzimeni
Ewe kaloku mfo ka bawo ubomi ngumzamo buyafana nqwa nencindi yekhala zininzi sizaku dibana nazo kubenzima
Eube ngathi ubomi buya esiphelweni abanye bazakuthi zingaphezulu kwamandla abo kodwa uMdali soze akunike intlungu engaphezulu kwa mandla akho qha nto nje nyamezela