Kwesinye isikhathi asiboni abanye abantu ngendlela abangiyo kodwana sibaqala ngelihlo leli esingilo. Kungakho kunehloyo kangaka nokwahlulela ngombana uthatha umuntu loyo ngendlela wena ungiyo, umbathwa yingubo eneng’ boniboni, lezo mboniboni uzibona wena kuyoyoke iintjitjilo ongahlangabezana nazo. Isibonelo sokuthi umuntu wakho enihlekisana naye umuhlaziya ngezinto wena ozenzako, nangabe awuthembeki, koke lokho uzothatha ngathi umuntu loyo nguye ongathembeki, kube akusinjalo, ubona zoke izono zakho komunye umuntu kunokuthi ubone ubuyena bomuntu loyo.

Kungakho kubalulekile ukuzihlola bona ngambala awunaziphoso namkha izinto ekufanele usebenze kizo ukuthi uzihlanze zisuke kuwe. Iye yembule ingubo leyo yemboniboni ilahlele kude le ukuze ukgone ukubona ipilo ngendlela engiyo, ngitjho nomunye umuntu ukwazi ukumbona ubuyena kungasi wena.ubona ifesidere langakwaMakhelwani lingakahlanzeki? akusinjalo lifesidere langakwakho elingakahlanzeki, hlanza ifesidere lakho uzokgona ukubona ubuhle nokuhlanzeka okungaphandle.

Yenza bonyana nawuqala amanzi ahlanzekile ngemlanjeni, ungaziboni wena, kodwana bona lokho okukhona ngemlanjeni. Yazi ubumbi bakho bese usebenzela phezu kwawo. Phola!