UNkosikazi Pekeur wavuka phambi kwentsimbi yesithandathu. Wathi esakuba ephumile ebhedini, wanxiba iziliphasi yatsho yakhala i-alam. Wayiyeka khe ikhale ixeshana – waye ekufumana ukukhala kwe-alam yewotshi kuthuthuzela kwaye kupholisa, kwakungafani nezinye ii-alam zaseGeluksdal.

UNkosikazi Pekeur waya kuhlamba ebhafini waza wanxiba iyunifom yakhe emnyama namhlophe yoManyano loomama baseTshetshi (Anglican). Wemka ekhaya ngo 08:10 waza wafumana ilifti kummelwane wakhe olungileyo nonobubele, uMnumzana Simon Johnson.

Icawa yayimnandi kwaye intshumayelo yayichukumisa, uNkosikazi Pekeur wacinga njalo ngeli lixa abeka ibhili iR100 esityeni senkongozelo. Wancuma wahlala phantsi kuba wayeziva umzimba ubulularha ngathi angawa; wayengakholelwa kukuba wayenikezela ngemali engako ecaweni. Wayesele eyikhonzile icawa ngokukhokela ikwayala kodwa ukunikezela engako imali kwakuvakala kwahlukile.

Emva kokuphuma kwecawa, xa babesele bemkile abantu abaninzi, uNkosikazi Pekeur wabuyela kwisiko lakhe langeecawa lokuba khe achithe imizuzu emgamashumi amathathu eyedwa ecaweni kuthe cwaka, ebulela uMdali wakhe ngobomi nakwangokuphiwa intombi entle kangaka.

Ngelo xesha ke, amagosa ecawa ayenentlanganiso, erekhoda yonke into eyayisezincwadini zawo njengoko ayeqhele ukwenza njalo. UKayla, intombi yomshumayeli ithe, yangena inxibe ilokhwe entle eluhlaza iphethe neepleyiti zokutya. Kwathi amagosa ecawa esakubona ukutya, aphelelwa nakukuthabatha ingqalelo, agxananiselana aya kuthabatha into eya ethunjini. Wathi uKayla xa ebuya ne-pudding, waqaphela laa bhili iR100 ivele kancinci ngaphandle kwimvulophu encinci emdaka ngebala. Wayesazi ukuba akukho mntu oya kucingela nto xa enokubeka itreyi phezu kwaloo mvulophu ze ayithabathe nayo ngaxesha nye xa egqibile ukuwanika amagosa ukutya.

Lasebenza icebo lakhe akwabikho kwanto; wayifumana imvulophu leyo ze wayifaka ebhodini yakhe endleleni eya ekhitshini. Wacinga ukuba esi senzo sisenokubonakalisa ukuba utsibe ilitye likaphungela, akazange ayithande indlela awayeziva eyiyo, kodwa wacinga ukuba ubani makenze into anokuyenza ukuze iibhili zikwazi ukuhlawuleka. Emva kokuba begqibile ukutya amagosa ecawa, wabizwa kwakhona ukuba aze kulanda izitya ezimdaka. “Enkosi Kayla, uthunyelwe yiNkosi!” watsho uMnumzana Power, igosa eliphambili.

UKayla wenza kangangoko anako ukuba abonakale epholile, kodwa ibhili iR100 yona yayimtshisa ifuna ukusetyenziswa. Wayesele eyazi nento awayeza kuyenza ngayo: Wayeza kuyinika isithandwa sakhe u-Evans, ukwenzela ukuba ekugqibeleni ahlawule laa mfo owayemtshutshisa iintsuku. Waqonda ukuba kungcono xa ayinikezela ku-Evans kwangoko nangoko. Wathabatha ixesha lokuphumla ecaweni waya kukhangela u-Evans kowabo.

Ngethamsanqa, u-Evans wayesepakini kude kufutshane nasecaweni. Uthe u-Evans esakubona uKayla esiza ngakuye ekhawulezile, waphakama wamkhawulela. Wancuma, kuba uKayla wayenxibe ilokhwe eluhlaza, umbala awuthandayo, ngaphezulu wayemthanda kakhulu xa uKayla enxibe ilokhwe yehlobo kuba wayenemilenze emihle eyifaneleyo. Umzuzwana waba nomfanekiso ngqondweni woko yena ekunxibileyo, wathethela ngaphakathi esithi yena unxibe ibhlukhwe eyijini engacacanga endala, nezihlangu i-sneakers ezigqobhokileyo.

Kodwa uKayla yena akazange aqaphele nokuqaphela. Wanga u-Evans wancuma egcwele luvuyo. “Sana, ndikuphathele into!” Wakhupha loo mvulophu incinci emdaka ngebala, wayivula, wanikezela ngesipho sebhili iR100 enenombolo ebhalwe bomvu. “Uyabona ke! Ngoku ekugqibeleni ungaya kuhlawula eliya tyala lakho liphele.”

U-Evans wamanga wamphuza. “Enkosi sithandwa sam, inkulu le nto undenzele yona!” Wayithabatha ibhili iR100 enenombolo ebhalwe bomvu., engabuzi namibuzo, wayevuyela nje ukuba eza kude ahlawule uKobhla aphumane naye kuba uKobhla nomhlobo wakhe uTsiki babengaqhelwa xa umntu ebabamba imali.

UKayla noEvans bangana baphuzana bavalelisa. UKayla wabuyela ecaweni esiya kuhlamba izitya waze yena u-Evans waya kukhangela abahlobo bakhe ukuze baye kukhangela uKobla odume kakubi, ekugqibeleni bamhlawule imali ayityalwa nguEvans.

***

Khawusixelele: Ucinga ntoni ngale nto yenziwe nguKayla?