Phofu ukuba wayesazi ukuba yintoni emlindileyo uLinda!

“Umlilo! Umlilo! Kuyatsha!! Wonke umntu makavuke! Balekani nizisindise! Baleekaaani!” Elo lizwi lihlabayo lale ndoda lalinokuviwa ngumntu wonke okule ndawana yaseSiyakhula.

Izijwili nezililo, kwakunye nombono wabantu ababalekayo bethe saa kumacala ngamacala, wamongamela uLinda. Yasuka intloko yakhe yaba nzima, yaqaqamba. Kwaba ngathi ubambiseke kwiphupha elibi, elona phupha loyikekayo awakha waba nalo! Inzwinini yengxolo eyenziwa sisikhalo senqwelo yezigulana kwakunye neenqwelo zabacimi mlilo yazalisa yonke indawo kwathi nkxweee!

“Yhuuu nankuya umakazi uRosy nabantwana bakhe. Owu Thixo wam! Owu Thixo wam! Indlu yasekhaya iyatsha! Ha-a-ayi-i-i!” Wagxwala naye uLinda wathwala izandla entloko, wayengayikholelwa le nto ayibonayo. Imizuzu embalwa wema kuloo ndawo ethe ndwanya amehlo engaqhwanyazi nokuqhwanyaza.

Ube ngajonga wafika amatyotyombe egutyungelwe ngamalangatye amakhulu omlilo. Isibhaka bhaka sakhawuleza sazaliswa ngumsi omnyama nangamavumba amabi okutsha kwefenitshala kwakunye namatayara amadala eemoto. Akakwazanga kuphinda ababone abazala bakhe nomakazi wakhe ngenxa yomsi. Abantwana babebaleka berhuqa imihohotho yempahla. Abanye babeleka neengubo. Aba bancinci kakhulu babetshele kwiifaskoti neziketi zoomama babo begxwala. Yayingumbono nje ombi owoyikekayo lo!

“Ndiza kuthini ngoku?” wathetha yedwa uLinda esebeza. Yadlula imizuzu esame kulaa ndawo ebeshiywe kuyo yiteksi. Usana lwakhe olubomvu ebeluthandele kakuhle waluphosa emqolo ngetawuli endala. Phakathi kwaloo qulukubhode wayesenzeka apho, ngokumangalisayo, usana lwalala cum.

Wayibamba wayiqinisa loo plastikana wayeyiphethe eyayinobisi losana kwakunye namalweyile athengwayo abe waphiwe esibhedlele. “Akukho apho ndingaya khona. Ndiza kwenza njani ngoku? Ndiza kuhlala phi nolu sana? Owu, ndikwazile ukuba sisidenge kanene?”

Noxa intliziyo yakhe yayityumke ngokuphinda phindwe kaliwaka, uLinda wala ukulila. Ixesha lokulila laliphelile ngoku. Kwakumele afumane isisombululo sokuba azikhuphe kule ngxubakaxaka waye kuyo, kodwa njani?

Ngokungathi usana luyaziva iingcinga zakhe ezikhathazekileyo, lwaqalisa ukuncwina kancinci. ULinda wasuka walo gquma intloko ngengubo yalo, wajika ewashiya ngasemva amatyotyombe atshayo. Ilanga besele litshone tshoce ngoku, kodwa ke bekungekho mnyama kakhulu. Izibane ezisecaleni kwendlela bezikhanyisile kancinci.

“Andazi apho ndiya khona,” watsho ethethela ngaphandle, wabe ewela isitalato. Wayesimka eyishiya ngasemva loo ngxolo, loo msi, ezo zikhalo zikrakra ebezisenziwa ngabafazi nabantwana.  Amalangatye ayesele elitshise langqongqa ityotyombe ebelikade lilikhaya kuye, umakazi uRosy kwakunye nabazala bakhe. Phofu lo mlilo wawutshabalalise kwanto ekuthiwa lityotyombe apho. Wenyuka umsi omde ojiko jiko waya phezulu de wangathi uyakuhlomela kumafu asesibhakabhakeni.

“Ek sê hola suster,” yatsho inkwenkwana ithetha ulwimi lwase sitalatweni oluqheliweyo ngabahlali. ULinda wenza ngathi akayivanga waqhubeka wahamba edlula kweso siqhu samakhwenkwe ehleli ekoneni emnyama etshaya intsangu kwakunye nezinye iziyobisi ezitshipu ezibulala ingqondo ezifumaneka lula apha ekuhlaleni. La makhwenkwna ayengadlulanga nakwishumi elinesithathu okanye elinesine ngeminyaka xa uwajongile.

Wayesazi mhlophe ukuba ukudlula kule ndawo ngeli xesha lobusuku kwakungakhuselekanga, ngakumbi kuye engumntu wasetyhini. Kodwa wayesele eyekile ukukhathala ngoku. Waye nezinye izinto engqondweni yakhe ngoku.

La makhwenkwana ayejayiva ejuxuza kumculo owawukhala kunomathotholo omncinci ophathwayo. Ngethamsanqa lakhe, amyeka wadlula.

“Ndiyazi ukuba yeyona ndlela imfutshane le esinga kwisiporo sikaloliwe,” wazicingela ngaphakthi. “Ndixolele Thixo wam, kodwa kumele ndiyenze le into,” watsho, zabe ziqalisa ukuthi gwantyi iinyembezi emehlweni akhe. Siza kufa sobabini, size sihlale kunye.”

***

Khawusixelele: Ngawaphi amanye amacebo anokuwazama uLinda?