Waphela nalowo unyaka.

Abantwana babekhula ngokukhawuleza kwaye umakazi uRosy wayesoyisakala mpela ukumelana nezidingo zabo kula mvuzwana wakhe mncinane.

“Ngase ndilale ngenye imini ndingavuki,” wayedla ngokushwabula atsho.

Nkqu nesibonelelo sikaRhulumente awayesifumana sabantwana sasingoneli sizifeze zonke iintswelo zabo. Ngexesha leemvula zaseKapa ityotyombe lakhe belivuza gxi kwaye nemethi eyandlalwe phantsi ibibamanzi tixi kuquka neemandlalo kwakunye neempahla beziba manzi tixi. Abantwana bebebolekisana ngokugula.

Xa kungoku izipho zikaSipho kwakunye nemali yakhe zazisele ziyinyibilikisile intliziyo kaLinda. Wayeziva kamnandi xa ekwazi ukukhe ancede umakazi wakhe ngala maxesha entsokolo, ngakumbi ngexesha leKhrisimesi. Wayeqalisa ibanga leshumi kulo nyaka (Grade12). Kwaye wayesazi ukuba kungekudala uzakufuna umsebenzi esakube eshiye isikolo. Ukuba ubenentlahla mhlawumbi, angafunda ephangela.

ULinda wayesekhaya, equkeza esonga ivasi kakuhle. Akugqiba ebehamba ayekulungisa isidlo sangokuhlwa aze emva koko ajonge ukuba zeziphina iincwadi zesikolo abasazidingayo yena nabazala bakhe. Umakazi uRosy wayejonge ukuba awenze wonke umsebenzi wendlu yedwa engancediswa ngabazala bakhe.

Wamva umakazi uRosy esiza erhuqa iinyawo emva kwemini ende, eshushu, ayichithe esitishini sika loliwe ezama ukuthengisa amagwinya. Kuyacaca ukuba bekunzima ukuthengisa kuba wayebuya nalo ibhakethe lisazele qhu ngamagwinya anyinyitheka ngamafutha.

“Akukho ngxaki bantwana bam, siza kuwatya iveki yonke. Ukuba abantu abawathengi, siza kuwatya kuphele ixhala. Makhe ndixhome nje iinyawo zam kancinci, ndiza kufudumeza amanye abe sisidlo sangokuhlwa.”

“Ungazihluphi makazi,” atsho uLinda. “Sendiyilungisile isopholo,” Atsho embonisa loo maqatha enyama yenkukhu atyebileyo kwakunye neesoseji zenyama yehagu awayeziphiwe nguSipho ngalo mva kwemini.

“Uyithathe phi na inyama emnandi kangaka, Linda?”

“Ndisebenzise la malana yam bendimana ndiyigcina, makazi,” Atsho uLinda abe eziva kakubi ngenxa yokuthetha ubuxoki.

Zange azihluphe ke umakazi uRosy abe ebuza eminye imibuzo. Wayakutshona egumbini lakhe lokulala wafika wazinkcinkca ngala vanya yakhe azenzela yona. Wahlala apho de uLinda wambiza ukuba aze kutya isopholo.

Aba bancinci abantwana babevuza izinkcwe besakubona oko kutya kumnandi.

“Enkosi ntombazana,” atsho umakazi uRosy, ngelo xesha umqhele sowufuna ukunyuka kancinci.

Wonke umntu watshona khona ekutyeni. ULinda wayenambitha cephe ngalinye alifaka emlonyeni.

***

Khawusixelele: Ucinga ntoni ngale nto yokuba uSipho esipha uLinda izipho ezingaka?