E-Lost Rose Restaurant, eThekwini – EyoMqungu ngo2012

Ngokuhlwanje i-date endiyifumene kwi-internet nguMonde. Ngobu busuku ndizakuba nguDuduzile. Andifane ndibize igama lam lokwenyani kwidate yam yokuqala. Le yeyona ndlela ikhuselekileyo.

Ngumhlobo wam uPamela ondinukuse ngeendibano kwi-internet. Undiqhathe wathi: “Ubomi asinto yakuphilwa esizungwini.” Ndihlala ndizibuza ukuba kungani uPamela engumhlobo wam nje. Uhlala efumbathe amaqhinga kwaye ubuciko bakhe abunakulinganiswa. Akanakwehluleka ukukuqhatha.

Heke! Nalo lifika idinga lam. Mmmm, umuncwana. Ngumfo omde, onomtsalane ozinxibele ibhulukhwe entsha ecocekileyo yeChinos nehempe yePolo. Ngokuqinisekileyo uzihoyile, nditsho ngaphakathi kanye xa sixhawulana ehlala phantsi. Ngethuba sithenga iziselo ndimbona endithi jezu ngokungathi uzakuthi ‘ndikunika ingqalelo epheleleyo’. Ndiziva ndithe nkwantya yingqiphulo-mbilini.

So, tell me about yourself. Ndingathandaukwazi.”Utsho ngoncumo olumzozo.

Ndiyawucaphukela ke lo mbuzo. Ndingaqala ngaphi? Ndingaphendula ndithina na? Ngoku ndiziva ndikudliwano-ndlebe ngaphezu kokuba ndisedingeni. Umfo wokugqibela owandibuza lo mbuzo ndamshiya ethe ca izisini kwitafile eyayidekwe iintlobo ngeentlobo zezimuncumuncu. Nanammhlanje usakhangela impendulo.

Kodwa namhlanje ndizakuthetha inyaniso ngam, ndiqala. Andiqinisekange ukuba unako ukumelana nayo. Kazi uyazi na ukuba uzicandela umgalagala?

“Ok,” ndimjonga ngoncumo. “Ndizakubalisela yonke into ofuna ukuyazi ngam. Ndiyathemba ukuba unomonde kuba ibali lide.”

“Ungandixhaleli, uMonde ligama endazalwa nalo. Ndalinikwa ngokubonwa ukuba ndiyakulilandela.” utsho egigitheka.

Kulungile Monde, ndizakuvavanya ukuba uyakundamkela njani na, nditsho ndicinga. Eli bali ndizakulibalisa lizakutyhila ubuntu bam. Ndiyarhana, lizakumbinda kungenjalo limoyikise abaleke angabi sabheka mva.

“Uthi ixesha lisezandleni zakho. Ah! Nkosi yexesha,” nditsho ngokumqhula, “naku ke ekumele ukwazi ngam…”

EGcuwa – 2002

Ndakhulela ngaphaya kweendonga zezitena zesament kumzi ombala mthubi. Phezu kwezi ndonga kwakukho ucingo oluhlabayo. Isango lokungena eyadini lalakhiwe ngentsimbi, lomelele. Ilizwe ndandiligqibelisa ukulibona ngokubuya esikolweni.

Ngoko ndandiselula ndandicinga ukuba ezi ndonga namasango entsimbi ayekhelwe ukuthintela amasela neendwendwe ezingamkelekanga. Eneneni iinjongo zazo yayikukundithintela ndingaqhagamshelani nelizwe. Abazali bam babendikhusele ngendlela engafunekiyo, ngendlela eyayindenza ndibe lilolo. Kungako ndandingenabahlobo abangandityela kuba babengandilukuhla ndiphume endleleni kaThixo. Utata wandixelela ukuba bandikhusela ezonweni zontanga bam.

Utata wayengumfundisi kwibandla lamaHebhere. AmaHebhere ayengqongqo notata ekwanjalo. AmaHebhere ayethe ngqo kwimithetho elishumi le uThixo wayinika uMosisi.

Iminqweno katata yayiyimiyalelo kamama. Ndicinga ukuba bahleli loo ntlalo namhl’ oku. Ukuba bekungenjalo, ngendisekhaya ngoku.

Kunzima ukuba ngumntwana womfundisi, yiva ndikuxelela. Andizange ndithandane okanye ndiphuze inkwenkwe njengoko oontanga bam babesenza. Ndathi ndakuba neminyaka eli-18 izinto zatshintsha. Abazali bam babengazi nto kodwa iimpawu zavela ekuhambeni kwexesha.

Ndisalukhumbula kakuhle olo suku ndaphambuka kwimithetho kaMosisi. Nakuba abazali bam babendigcine eluvalelweni, ndandisihamba isikolo. Esikolweni kwakungekho bani undigadileyo. Ndandikhululekile ukwenza nantoni na endifuna ukuyenza. KwiMatriki yam, ndineminyaka eli-18, umzimba wam wawungowentwazana kwaye uvakalelo ngendlela AmaHebhere ayengayichaza nje ngendlela enxamnye nentando kaThixo.

Yayizimvakalelo zothando nomnqweno wobambo kwenye inkwenkwe – uThobekile. Ndandilangazelela ukumxelela ngeemvakalelo zam kodwa isohlwayo sokwaphula imithetho yabazali bam neyenkonzo sasithe tha engqondweni yam. Ndandingavumelekanga ukuba ndithandane kwaphela.

Ngenye imini kwiklasi yezibalo ndabona iphetshana lisongwe ngobuchule phezu kwedesika yam. Ukuba leza njani andikazi nanamhlanje. Ndandingaphotheleki, ndaliwela ndalivula ndafunda.

“Nonkonzo, ndicela singahlangane phantsi komthi womsintsi ngentsimbi yokuqala? – Thobekile.”

Lwathi merhu uvalo, ndakhawuleza ndalishwabanisa elo phepha ndakugqiba ndaliqhusheka empokothweni. Yinto endingayithini le ukuba uThobekile ufuna sithandane, ndandingafane ndenzeni? Bona abazali bam bangaluthatha njani olu daba bakuva ukuba bendihleli nenkwenkwe phantsi komthi?

Ukuguquka kwam amehlo am ahlangana nalawo kaThobekile. Wayetsho ngolumzozo uncumo. Lulo olo ncumo lwalundenza ndigevezela amadolo ndiwele eluthandweni. Kodwa uthando endandilva lwalungavumelekanga. Ndandingenakuthandana naye xa imithetho yenkonzo ichasene noko.

Thixo ukuba ngenene uyaphila, ndixelele ukuba ndithini. Ndatsho ndithandaza ndizama ukuqwalaselo umsebenzi wam. Intliziyo yam yayizula, ndinesiyezindinga ndingayoba. Ndathi gwiqi phandle ngeenjongo zokusela umoya ndihlambe ubuso ngamanzi abandayo.

Kwigumbi langasese lamantombazana ndiziphe ithuba ndafundisisa ela phetshana ngethuba ndisiva isandla esifudumeleyo emqolo kum. Kulandela ilizwi elithambileyo, libuza.

“What’s up with you, Church Girl?” Yintoni ngawe Church girl?

***

Sixelele ukuba ucinga ntoni: Ngubani lo ukunye noNono? Ucinga ukuba kulungile na uNono adibane noThobekile phantsi komthi?