Ngempelasonto, ngesikhathi uZoey noTendai behamba noMickey, uZoey wadlula emzini okuMakoro Drive ukuze akhombise umfowabo omncane inja efana noMickey ayekade emxoxele ngayo.

Kwathi befika esangweni yaphuma iqhasha inja enguBeemo. Kwazicacela ukuthi uBeemo uyazwana noZoey.

“Lenja ibukeka sengathi ingaba ngumfowabo kaMickey,” kwasho uTendai eguqa ephulula uBeemo. Babuka uMickey noBeemo besondelala bedlala. Babengaboni ukuthi uKopano uyasondela kubona.

“Sawubona Zoey, kusho ukuthi nguye uMickey lo,” kwasho uKopano. Kodwa kwathi uma uKopano eguqa ezama ukumphulula wavele wabhonga uMickey wabe esemkhonkotha.

“Hhayi! Hhayi, Mickey!” Wabe eseshaywa ngamahloni uZoey. “Ngiyaxolisa, akajwayele ukuba yindlavini kanjena uMickey. Ujwayele ukuziphatha kahle.”

“Ayikho inkinga. Nginethemba lokuthi uzongicibilikela uma esengijwayele.” Wabe esebuka uTendai. “Ubani lona ohamba naye?”

“Umfowethu omncane, uTendai. Besizilulela imilenze ngabe sengithi angimbonise uBeemo.”

Bama isikhashana babuka uTendai edlala nazo zombili izinja. “Kuyacaca ukuthi bayezwana laba bobathathu.”

“Bazwana okwangempela,” kwasho uKopano.

Wasukuma uTendai, wasondela kuKopano noZoey. Wabuka uKopano wabuza wathi, “Singamthatha uBeemo siye naye ekhaya kancane?”

UZoey wangenelela ngaphambi kokuba aphendule uKopano. “Hhayi namhlanje, Tendai. Sekufanele sigoduke. UMama usezobuya kungekudala. Nawe uyazi ukuthi kufanele siye e-cinema namhlanje.”

“Ningahamba naye ngesikhathi esilandelayo, Tendai. Ngiyakuthembisa,” kwasho uKopano.

UZoey wanakisisa ukuthi uKopano wababuka isikhathi eside, njengoba babehamba, ngaphambi kokuba angene emzini wakhe. Wacabanga ukuthi uKopano udlala umzwangedwa. Kodwa wabuye wacabanga ukuthi kungcono akayedwa endlini ngoba ukhona uBeemo.

NgoLwesithathu, uReggie noZoey bahlangabezwa nguLesego esangweni.

“Zoey, ukuphi uTendai?” kwabuza uLesego.

“UTendai?” UZoey wayedidekile.  “Kanti itekisi ayimlandanga yini esikoleni njenge njwayelo?”

“Cha. Ubengekho ngesikhathi uMonthe eyobalanda esikoleni. Uthisha wakhe umtshele ukuthi ulandwe ngudadewabo.”

“Hhayi angimlandanga uTendai esikoleni mina. Usumthintile uMama ngocingo?” Kwabuza uZoey ngokutatazela.

“Ngizamele kodwa ucingo lwakhe luvaliwe. Nami angifunanga ukufonela ihhovisi lasesibhedlela ngoba ngicabange ukuthi akulutho, uTendai ulandwe nguwe.”

“Asimufonele njengamanje uMama,” kwasho uZoey.

“Ngidlulile esikoleni sakhe kodwa akekho owaziyo ukuthi ukuphi uTendai,” kwasho unina etshela iphoyisa esiteshini.

Kwathi uma efika ekhaya unina, watshela uLesego ukuthi alinde ukuze kube khona umuntu okhona endlini uma kwenzeka uTendai ebuya ekhaya. Yena noZoey baphuma baqonda esikoleni, babheka uTendai endaweni eseduzane nesikole. Kodwa lutho, abamutholanga uTendai. UZoey wayebona ukuthi unina wayekhathazekile ngaphakathi kodwa ezibambile. Wayesaba ngokufanayo noZoey.

“Uneminyaka emingaki umfana odukile?” Kwabuza iphoyisa lesilisa.

“Eneminyaka emine.”

“Kungenzeka ukuthi ulandwe nguyise esikoleni?”

“Uyise u …usewashona.” NguZoey kuphela owezwa umsweswana wosizi ezwini likanina. Wazama ukuyisusa imicabango yakhe ekutheni kukhona okubi okwenzakalele uTendai.

“Kulungile. Awuthi ngithumele imoto ezophuma imthungathe umfana. Ngibona kungcono nigoduke ukuze sikwazi ukunithola uma sinidinga,” kwasho iphoyisa.

Unina wayengayena umuntu ohlala angenzi lutho, kodwa wavumelana nombono wephoyisa. Wangena emotweni baqonda ekhaya. Bafica omakhelwane amambalwa bemile esangweni. UZoey wabona ukuthi ukhona noKopano kuleli dlanzana lomakhelwane.

Ngaphambi kokuba baphume emotweni, uZoey wakhombisa unina wathi, “Uyena loya uKopano, iphoyisa elihlala …emzini ukuMakoro Drive.”

Unina wabukisisa uKopano. “Ngoba wayeyiphoyisa kungenzeka abe nosizo. Asimubize angene endlini.”

UZoey yamumangaza kodwa futhi yamugcwilisa indlela unina ayibuka ngayo lento amutshela yona. Wayazi ukuthi uKopano wayeyindoda eqotho yingakho wajabula uma nonina ekubona lokho.

Unina waphuma emotweni wabachazela omakhelwane ukuthi kwenzekeni. Abambalwa bangena endlini, abanye baphindela emizini yabo. UZoey wasondela kuKopano.

“Ngizwile ngalento eyenzekile kumfowenu,” kwasho uKopano.  “Bengizobuza ukuthi kukhonna yini engingakwenza ukuze nginisize?”

“Ngiyacabanga ukuthi kukhona. UMama ubefisa ukuthi ungene endlini kancane. Mhlawumbe ukuqeqeshwa kwakho ebuphoyiseni kungasisiza.”

***

Sitshele umbono wakho:  Ucabanga ukuthi kwenzakaleni kuTendai?