UGingile kwakuyinsizwa enomona. Wayengafuni ukupha abanye abantu. Uma ezingela, wayezizingelela yena kuphela. Ummbila wasensimini yakhe kwakungowakhe kuphela. Wayephenduka nasebusweni kube sengathi uzwela izinhlungu uma ebona omunye umuntu edla ukudla kwakhe. Umhobholo wawuyibusa le nsizwa.

Ngelinye ilanga, ezingela, wezwa kukhala uNgede. UNgede ubizwa ngenyoni yoju ngoba undizela ezihlahleni ezinamakhekheba ezinyosi. Ukukhala kukaNgede kwenza uGingile walangazelela uju, wazithola esejuza amathe ngenxa yokuhala. Namhlanje uzoluthola nakanjani uju – uju olugcwalisa ubumnandi emlonyeni wakhe. Ulunambitha engakalufaki nasemlonyeni.

Le nyoni yanswininiza, indiza igxumagxuma isuka kwesinye isihlahla igxumela kwesinye. UGingile wayilandela njalo ehamba phansi. Lalishisa likhipha umkhovu etsheni, bafika esihlahleni esikhulu kunazo zonke ehlathini, uNgede wanswininiza kakhulu kunakuqala. UGingile wama phansi kwalesi sihlahla ehefuzela esula nomjuluko, wabheka phezulu kuNgede wathi, “Ngiyathemba uqinisile ngoba kade ngigijima ngikulandela. Makube luningi uju kulesi sihlahla” Wathatha izinkuni, wabasa umlilo. Waqalaza wabona esinye isihlahla esiseduze, esinegatsha elilengela kuye. Wephula leli gatsha waliphosa emlilweni. UGingile wenza konke lokhu nje uNgede ulokhu embuka, enswininiza.

Kwathi leli gatsha seliwubamba umlilo, uGingile walithatha wagibela nalo esihlahleni. Phezulu esihlahleni kwadingeka asebenzise izandla zombili ukuze aqhubeke, igatsha lona walibamba ngamazinyo kule ndayo engawubambanga umlilo. Nangempela, uNgede wayeqinisile, kwakunoju oluningi kulesi sihlahla. Washeshisa wafaka leli gatsha elishunqa intuthu kule ndawo enezinyosi. Izinyosi zaphuma zibhuza ngolaka, umsindo wazo washo ukumvala izindlebe uGingile. Zithe uma seziphumile izinyosi, uGingile wafaka isandla sakhe kulo mgodi osesihlahleni wabuya nekhekheba elijuza uju. Izinyosi ezimbalwa ezazisele zamtinyela ngesikhathi eluthatha lonke uju elufaka esikhwameni ayesigaxe ehlombe. Wehla esihlahleni ngokucophelela.

UNgede wajabula wanswininiza kakhulu elindele ukuthi uGingile uzomnika uju. Bonke abazingeli bashiyela uNgede uju bebonga usizo lukaNgede lokubakhombisa isihlahla esinoju. Wagxumagxuma, elandela uGingile ehla esihlahleni.

UNgede wabukisisa uGingile egxumela phansi, ecima umlilo ethatha nendlela egodukayo. Akakholwanga uNgede ebona uGingile egoduka ngaphandle kokushiya uju. Wandiza eduze kukaGingile ememeza. UGingile wazihlekela. “Ucabanga ukuthi kufanele ngikunike uju? Wenzeni engaka ekunika igunya lokuthola uju? Ngizigibelele mina esihlahleni, ngatinyelwa izinyosi ukuze ngithole lolu ju. Nawe hamba uyozizamela ngokwakho ozokudla ungankasheli kwabanye abantu.” UGingile wadlwathuzela eqhubeka nendlela emkhomba ekhaya, eshaya ikhwela.

UNgede wadinwa wagana unwabu. Akekho umzingeli owake wenza njengoba kwakwenza uGingile. Kodwa maduze uzosifunda isifundo.

Ngolunye usuku, emuva kwezinyanga eziningi, uGingile wayezingela, wezwa kunswininiza uNgede. Wakhumbula ubuningi boju aluthola mhlazane elandela uNgede, wahala wajuza amathe. Ngalolu suku kwathatha isikhathi eside ukufika esihlahleni esinoju ngoba sasikude kakhulu, uGingile wafika kuso ekhathele futhi ehefuzela. Washeshisa wabasa umlilo, wathola igatsha elenza intuthu eningi uma lishiswa, wagibela esihlahleni.

Wanakisisa ukuthi kunokuthula okungejwayelekile – uNgede wayengasanswininizi, zazingekho nezinyosi ezibhuza ziphuma zingena kule ndawo enoju. Kodwa uGingile waqhubeka nokugibela esihlahleni.

Ingwe eyayizilalele egatsheni eliphezulu ithathe isihlwathi santambama emuva kokuzingela ubusuku bonke, ayikukholwanga ukudelela kwalo muntu ogibela esihlahleni ezoyiphazamisa ilele. Ingwe yavula umlomo yagwavuma, yashaya uGingile ngesidladla waklwebheka kwasala imigqa emithathu egobhoza igazi esiphongweni.

UGingile waphuthuma wehla esihlahleni eshayeka emagatsheni ngenxa yokwesaba nokutatazela. Wabhamazeka emhlabathini, waklunyuka iqakala. Iqakala lalinsonsotha, wahwaqa ebusweni wabuka phezulu esihlahleni ecabanga ukuthi ingwe iyamlandela. Ngejubane layo ingwe, uGingile wazi kahle kamhlophe ukuthi ingambamba imbulale ngokushesha.

Waba nenhlanhla ngoba ingwe yazivalela amehlo emuva kokumklwebha, yaqhubeka nokulala. UGingile waqhuga indlela yonke egoduka, ehayiziswa izinhlungu azizwa njalo uma enyathela.

UGingile akaphindanga wayilandela inyoni yoju. Wasifunda ngalolo suku isifundo, wancipha nomona ehliziyweni yakhe. Wakwazi nokushada waba nezingane. Kodwa impilo yakhe yonke wayiphila enemidwa emithathu esiphongweni eyamenza wangaphinde wakhohlwa ngokuziphindiselela kukaNgede. Wafundisa nezingane zakhe ukuthi uma zithola uju, kumele zishiyele uNgede uju oluningi.

Iyaphela