KuSisulu Road amanzi estamkoko agcwele umgwaqo. Izinja zikhonkotha indoda ejahe emsebenzini. KuNtantala Road abantu bame ulayini omude, abanye babo besagqoke izingubo zokulala, balinde amagwinya.

Ngisendleleni ngiya esikoleni esisha engizofunda kuso.

“Kambe uthe ungubani igama lakho?” kubuza intombazane engibuka phansi ingibuke phezulu.

Ngiphendula ngithi, “Nana. Igama lami nginguNana.”

Incike esangweni lesikole, iMasiphumelele High School.

“Awuwagqokile ngani amacici. Yini ungawagqokile, kukhona inkinga onayo?” kubuza le ntombazane. “Umusha vele lapha esikoleni?”

“Kunjalo, awungazi.”

“O, OK. Asibuyele kule ndaba yamacici. Manje uzikhethele wena ukuthi ungawagqoki? Uyazi ukuthi abafana balapha esikoleni ngeke bakubuke uma ungawafakile amacici?”

“Anginandaba nokubukwa abafana mina,” ngiphendula ngicabanga leya ndoda ende engenabo ubuso, engayibona ephusheni lami.

“Uyayifuna i-boyfriend, angithi?” Le ntombazane ingibuka sengathi ngiyahlanya ekhanda.

“Vuyiseka, Vuyiseka!” ibizwa omunye umngani wayo.

“Woza uzohlangana nabanye abangani bami.” Uyamamatheka njengoba esho kanjena nje. Ngihamba nayo le ntombazane, sifike kubangani bayo.

Guys, ngicela ukunazisa kuNana. Akakholelwa ekugqokeni amacici.”

Ngibingelela ngithi, “Sanibonani.”

Hi Nana – kumele uzitholele amacici,” kusho le ntombazane ekuthiwa nguYandiswa.

“Ngizozama ukusilandela iseluleko sakho, ngiyabonga, Yandiswa.”

Singena sonke sigcwale ehholo lesikole. Uthishanhloko usitshela ukuthi sizoba matasatasa kakhulu kulo nyaka, kuningi esizokwenza singabafundi. Kuzoba nomncintiswano wozime lingakapheli nesonto lokuqala sivulile esikoleni.

“Qagela ukuthini, Nana? Sizokubona nawe kulo mncintiswano, usikhombisa ubuhle bakho,” kusho uVuyiseka.

“Angeke ukubone lokho. Imincintiswano enjena akuyona into engiyithandayo. Akuyona into engake ngazicabanga ngiyingenela. ”

“Yilapho ophazama khona. Phela imincintiswano yozime into ethandwa yiwo wonke amantombazane,” usho etshikizisa ikhanda, eshaya izandla. “Ucabanga ukuthi kwenziwa yini kufanele abantu besifazane baqinisekise ukuthi bahlale bebancane ngemizimba, bengenayo imikhaba?”

“Noma kunjalo, mina ngeke ungibone ngingenela lowo mncintiswano.”

“Thula, Nana. Ngempela ikuphi inkinga yakho? Lo mzimba wakho akumele uwufihle ngaphansi kwamabhulukwe namajezi amakhulu.”

“Ekugcineni umzimba wami. Ngizokwenza engikuthandayo ngawo.”

“Hhayi bo! Kumele uwuveze, abafana bakufune! Bakulandele! Bakuthande!” Agigitheka kanye kanye la mantombazane.

Le ngxoxo isiyangicasula. Angifuni ngempela ukungenela lo mncintiswano kodwa sengathi wonke amantombazane alapha esikoleni kumele awungenele.

Kukhala insimbi yokubuyela emaklasini emuva kokudla, uMiss Ngele amemeze igama lami – nangempela ngingomunye okufanele angenele umncintiswano. Kodwa, Nkulunkulu wami, ingehlela kanjani into enjena?

“Nonke engimemeze amagama enu nizohlanganela ehholo emuva kokuphuma kwesikole ngehora lesithathu. Ngicela wonke umuntu agcine isikhathi.” Amazwi kaMiss angihlaba enhliziyweni.

“Ungubani igama lakho?” kubuza uMiss Ngele.

“Igama lami nginguNana.”

“Kukhona okufanele ukwenze ngalezi zinwele zakho ezihlakazekile. Ucabanga ukuthi uzowungenela kanjani umncintiswano wozime ungawafakile amacici?”

Ukube uyazi ukuthi angiwungenelanga lo mncintiswano! Kukhona umuntu obhalise igama lami ngingazi. Ngisola uVuyiseka nabangani bakhe.

“Mam, angizange ngiwubhalisele lo mncintiswano mina…” Ngizama ukumchazela kodwa akezwa lutho.

“Anginaso isikhathi sokudlala mina. Siyezwana? Njengoba igama lakho libhalwe lapha nje uzongena uthanda ungathandi.”

Ama-high heels nemfashini akuzona izinto engizinakayo. Empeleni anginandaba nazo. Kule minyaka enginayo akukuningi enginesiqiniseko ngakho, kodwa ngiyazi ukuthi angifuni ukungenela lo mncintiswano.

Wonke amanye amantombazane ajabule, ayagigitheka epitshoza e-stage, kodwa mina ngicishe ngiwe kulezi zicathulo ezingama-high-heels uMiss Ngele anginike zona. Esingenele nabo kulo mncintiswano behluleka nokuzibamba ngendlela abajabula ngayo, sebefisa sengathi ngabe sekuyilo lolu suku, babonwe ngabafana. Ngabe kwenziwa yini mina ngingabi nandaba nokuthi abafana bacangani ngami? Ngezinye izikhathi ngizibuza lo mbuzo: Kwenziwa yini ngehluke kwamanye amantombazane? Ngiyayesaba impendulo yalo mbuzo.

Ngigijima ngiya ekhaya nje, amehlo egcwele izinyembezi, emuva kosuku lokuqala sizilungiselela lo mncintiswano. Ngizibuza ngiziphendula ngifuna ukwazi umuntu obhalise igama lami. Mhlawumbe uVuyiseka noma omunye wabangani bami abasha. Akekho ovumayo uma ngibabuza. Zisuka nje angibathandisisi kahle laba bangani bami abasha.