UDokotela Mdluli uhamba ngokushesha njengoba ebheka iziguli zakhe eUmhlanga Private Hospital. Uyaphuthuma, ufuna ukusheshisa aqede ngezinye iziguli, ngoba efuna ukuba nesikhathi esiningi noMnumzane Msomi. UDokotela Mdluli ulikhonzile ikhehla elinguMnumzane Msomi. UMnumzane Msomi ungumuntu onomoya omuhle yize eneminyaka engu-92 futhi enizifo eziningi – esamathambo, esikashukela kanye nesenhliziyo.

Inhliziyo kaDokotela Mdluli icwila emafutheni njengoba ecabanga ngoMnumzane Msomi. Odokotela abajwayele ukuhluleka ukubona isifo esiphethe isiguli, kodwa uDokotela Mdluli uyathandaza ukuthi lokhu akucabangayo akunjalo. Ufisa ukuthi kungabi umdlavuza we-prostate ngempela lona ophethe uMnumzane Msomi.

Umakhalekhukwini uyavevezela ebhantshini lakhe. Uyawukhipha awubuke. UMbali, osebenza eClear View Laboratories nguye lo ofonayo.

“Dokotela Mdluli. Unjani?”

“Ngiyaphila, Mbali. Ngingezwa kuwe.”

“Nami ngiyaphila, Dokotela. Ngiyakhumbula ukuthi usicelile ukuba sisheshise sixilonge igazi lesinye seziguli zakho, uMnumzane Msomi,” kusho uMbali.

“Yebo, Mbali. Isifikile imiphumela?”

“Yebo, imiphumela ifike emzuzwini embalwa edlule. Ikhomba ukuthi lokhu okade ukusola kuyikho. Isiguli sakho sinawo ngempela umdlavuza we-prostate.”

Uphefumulela phezulu uDokotela Mdluli.

“Futhi umdlavuza usuhambe kakhulu,” kusho uMbali. “Usabalele nakwezinye izitho zangaphakathi emzimbeni.”

UDokotela Mdluli uyathula isikhashana.

“Usakhona nje, Dokotela Mdluli? Ukahle emoyeni? Ngabe lesi siguli isihlobo sakho?”

“Cha, Mbali, akasona isihlobo sami. Ukuthi nje ungumuntu onomoya omuhle.”

UDokotela Mdluli akayithandi lendima yomsebenzi wakhe – akakuthandi ukuba ngumuntu ofika nezindaba ezibuhlungu. Wenza konke angakwenza ukuba achithe isikhathi ngaphambi kokuba abone uMnumzane Msomi. Usemotweni yakhe emagcekekni esibhedlela, ubuka isibhakabhaka, ngesikhathi kungena ucingo oluvela esikhumulweni sabahlengikazi lapho kulele khona uMnumzane Msomi.

“Dokotela, sezifikile izihlobo zakhe,” kusho umhlengikazi.

“Ngiyeza,” kusho uDokotela Mdluli.

UDokotela Mdluli uthatha isikhashana akhokhe umoya ngaphandle kwegumbi lapho kulele khona uMnumzane Msomi.

UMnumzame Msomi ujwayele ukumamatheka uma kungena uDokotela Mdluli, kodwa namhlanje ushwaqile ebusweni, ugqolozele umabonakude. Kuyabonakala ukuthi usezinhlungwini. Kukhona abantu abathathu abahleli naye egumbini. Bonke baneswebu yakhe uMnumzane Msomi.

Indoda nowesifazane babukeka sengathi baneminyaka esondele ku-60. Omunye umlisa yena ubukeka eneminyaka engu-20. Lona wesifazane umile ewindini, ubuka ngaphandle. Udla imihlathi, abuke isikhathi eshlakaleni.

“Iyona indodakazi yami uZinhle lena,” kusho uMnumzane Msomi.

UZinhle ujeqeza uDokotela Mdluli. Akaphimisi igama futhi akajiki ebusweni ukukhombisa ukuthi uyakuzwa lokhu okushiwo uyise. Uqhubeka nokuzidlela imhlathi.

“Lena indodana yami, uMondli,” kusho uMnumzane Msomi.

Naye uMondli uhlinile, njengaye udadewabo. UMnumzane Msomi uyakubona ukungahloniphi kwezingane zakhe, kumenza abanjwe amahloni. Kodwa ngokuphazima kweso amehlo kaMnumzane Msomi agcwala injabulo.

“Lona ke umzukulu wami, uScelo,” usho emamatheka, isandla sakhe esibeka ehlombe kuScelo. “UScelo ungumagcina kaMondli.”

Inhliziyo kaDokotela Mdluli icwila kakhulu kunakuqala manje, ngoba ubona ukumamatheka okugcwele ubuso kuMnumzane Msomi.

“Ngiyajabula ukwazana nani nonke,” kusho uDokotela Mdluli.

Umndeni wakwaMsomi uyalalelisisa njengoba uDokotela Mdluli eqala ukukhuluma.

“Imiphumela yocwaningo lwegazi ikhomba ukuthi uMnumzane Msomi unesifo somdlavuza we-prostate, futhi usuhambe kakhulu umdlavuza wasabalala nakwezinye izitho zangaphakathi,” kusho uDokotela Mdluli.

Umndeni wakwaMsomi ushaqekile, abakukholwa lokhu abakuzwayo. Lokhu okushiwo uDokotela Mdluli kubaqeda umoya emzimbeni, kuqhubeke kumunce wonke lowo moya egumbini abakulona.

Aqhubeke uDokotela Msomi, “Manje kufanele sithole izindlela zoku-”

“Yini vele eniyaziyo nina? Le mithi yenu yabelungu isebenza igcine ngokuhluleka!” kungenelela uMondli.

Umoya obuphelile kuMondli ubuyile, futhi ubuya uwulaka olusabekayo.

“Ungaqali ngalo mbhedo wakho wemithi yesiZulu, Mondli. Awusiyeke ngokuthakatha!” kumemeza uZinhle. Ukhomba wonke umuntu okhona egumbini ngomunwe. “UBaba ugula kanjena ngoba akakholelwa kuJesu! UNkulunkulu ujezisa njengakho ukupha kwakhe!”

“Ungasihhemeli la wena Zinhle! Umbhedo lowo!” kumemeza uMondli.

UDokotela Mdluli uhlehlela esicabheni, abuke egumbini. UScelo, umzukulu kaMnumzane Msomi, unikina ikhanda, izinyembezi zigcwele ubuso, ubuka umkhulu wakhe. UZinhle noMondli baqophisana ngamazwi, bayaxabana. Ukuxabana kwabo kuthusa uDokotela Mdluli – ucela ukuba abahlengikazi babize unogada.

“Kulungile! Yenza noma yini oyufunayo, Mondli! Kodwa ngifuna wazi ukuthi uJesu uyakubona!” kusho uZinhle ephuma nezicabha egumbini.

UDokotela Mdluli uthola ukuthi uMondli ugqokisa uyise. UScelo useceleni kombhede, izandla zivale ubuso, ukhihla isililo.

“Dokotela, mdedele njengamanje uBaba!” kusho uMondli ebuka uDokotela Mdluli ezinhlamvini zamehlo. Uphenduka abuke uyise, “UMbambo uzokusindisa, Baba, ungakhathazeki.”

***

Sitshele umbono wakho: Uthini ngombono ofana nalona: ‘Umuntu oneminyaka engu-92 ubulawa ukuguga komzimba kuphela. Ukufa kwakhe akuhlangani noJesu, umuthi noma amadlozi.’ Wena uhambisana noMondli noma uZinhle, noma awuhambisani namuntu?