Nokuzola

Ngiyayizwa ikhala insimbi yokubuyela emaklasini. Ngabe ngempela ngiyafuna ukubuyela eklasini le-English. Ngizizwa ngiphephile ngicashe ngemuva kwesikorokoro seFord bakkie kaMr Maqubela.Ukulinda ubafundi baphunguke emagcekeni esikole kuzokwenza ngingene ekugcineni eklasini. Angifuni kuphinde kwenzeke lokho ngoba mhla ngigcina ukungena ekugcineni, abafundi babekhombisana ngami bengihleka. Angikaze ngibuzwe ubuhlungu obunjeya. Kodwa futhi uma ngingena kuqala eklasini kungenzeka ngizithole sengihlukumezeka. Ubani owaziyo ukuthi la mantombazane angama-bully azongihlukumeza kanjani namhlanje?

Ngakha isu, ngiqonde e-reception desk. Ngishaya umthandazo omncane ngicela ukuthi akholakale amanga engizowaqamba.

“Angizizwa kahle. Ngicela nifonele uBaba nimtshele angilande,” ngisho kuMiss Sixubane, ngisondela kuyena ngigobile ngibambe isisu.

“Kwenzenjani, my darling? Singakunika iPanado. Awufuni ukucambalala isikhashana ngapha e-sick bay?” UMiss Sixubane ukhumula izibuko zamehlo angibuke njo emehlweni.

“Cha, Miss, ngigula kakhulu. Kumele ngigoduke,” ngiphendula ngokucasuka.

Uyabona ukuthi ngigula ngempela, acele inombolo yocingo lukaBaba. Ngikhumbula uMama engitshela ukuthi kumnandi esikoleni. Khona kuke kwaba mnandi. Kodwa manje akusemnandi ngoba ngihlukumezeka umphefumulo wonke amahora. Abantu bangihlukumeza ngingafisi ukuphindela eklasini.

Nangempela uBaba uyafika esikoleni. Ufika ezihlekela njengenjwayelo. Kuyangimangaza ukuhleka kwakhe ngoba uhlale emamatheka noma izinto zingahambi kahle.

“Nokuzola, mntanami, ngiyakubona ukuthi awuphathekile kahle kulezi zinsuku. Ngabe abangani bakho nixabene nabo?”

“Baba, kungaphezu kokuxabana lokhu. Bangihlukumeza umoya, bayangihleka ngoba ubuso bami bugcwele izinduna. Ngingenza noma yini ukuze ngizisuse ebusweni,” ngiphendula uBaba.

Ngizwa ngihlaselwa isilokozane ngibone ukuthi ngizokhihla eside isililo. Kungcono ngibuke ngaphandle njengoba imoto ihamba. Ukubuka imvelo kungelapha ubuhlungu benhliziyo. Imvelo iyakwazi ukuzelapha – isihlahla sephuka amagatsha kumile amasha khona lapho siphuke khona. Nami ngifisa ukuba njengemvelo, ubuso bami buzelaphe.

Sifika ekhaya uBaba ucisha imoto, angibukisise. “Ngicabanga ukuthi kufanele siyobona isangoma mayelana nale nkinga yakho. Kumele sizame konke ngoba imithi yasemtholampilo ayisebenzi.”

Ngiyathula emuva kokuzwa lokhu. Angazi ukuthi ngithini. Ngokwami izangoma ngizibuka njengabantu abangagezi, abahlale bengcolile. Abantu bakhuluma yonke into ngezangoma nangezinto ezingejwayelekile ezelapha ngazo.