Mmele wa ka o ile wa oma. Ke be ke nyaka go goa eupša lentšu la re o mpeile kae. Ke ile ka emelela ge a tsena ka moo rantaboleng. Mphaka o be o lekelela ka seatleng sa gagwe. Ka boela morago.

“Ledimo… o boile?”

“Ee… Ke tlile go feletša tše ka moka once and for all,” o be a betše.

“Eng! Seo ga se hlokege. Bona… šo,” ke ile ka šupa Tebatšo.

“O bolela ka eng bjale, setlaela towe?” o ile a botšiša, a mpatamela. “O šupa mang?”

“Tebatšo. Ke yo.”

O ile a hwa ka disego, a šikinya hlogo.

“Ke tsebile gore o a gafa go tloga mohlang wola re kopanago, wena mfana. Ga gona motho mo,” o ile a lealea.

“Eng! No! O gona,” ka homola gannyane, ke tlabegile. “OK. Botšiša makgolo wa gagwe ge. O mmone ka mola ntle, mos?”

O ile a hlahlamola sesego bjale ka segafi.

“O a hlanya wena, Mpho. Ke a go botša, boy,” a sega gomme a fetša a homola lebakanyana, a eja marapo a hlogo. “Ema gannyane… Ke a bona bjale. O boetše go tla go mpokela, akere? Ee, bjalo ka ge sangoma se boletše ge ke be ke ile go hlapa senyama. O rile o nyaka go boa gore a tle a itefetše eupša o a ntšhaba. Dihlare di mo golegile ka leswiswi moo go tonyago,” a homola, a phatlaladitše matsogo. “Wena moya wo mobe! Ke sa tlile go o bea mo go fihlela! O ka se phologe!” a retologela go nna, a hemelana. “So … o bolelela dipoko bjale? Hmm!”

“Ga se sepoko! O a phela!”

“Tlogela go bolela ditšiebadimo. Ga gona motho mo. Ke rena le lebitla le fela,” o be a šupa mpeteng.

“Eng! Lebitla?”

“Ee. Lebitla le ke le epilego ka nna mong. Ke mmolaile ka bonna gomme ka mo epela mo,” sefahlego sa gagwe se be se pentilwe ka pefelo. “Ga gona motho yo a tsebago ka se. Eupša lehono ba nyakile ba le hweditše ka lebaka la gago,” o ile a hwa ka disego. “Ke ka fao… o tla lefago ka bophelo bja gago.”

“Eng? Aowa! Gape seo ga se therešo,” ka retologa ka lebelo gomme ka lebelela Tebatšo yoo a bego a tšhogile. Na ke sepoko? Ke be ke sa kgolwe seo.

“O bona dilo, wena boy. Gomme ga ke se rate seo. O tla ntsentšha mathateng ka dipolelwana tše tša gago tša bogafi. Ke nagana gore ke swanetše go no fetša ka wena. Go swana le ge ke dirile ka yena mengwageng ye mebedi ya go feta,” o be a batamela pele go nna, a hwidihwitša thipa pele ga sefahlego sa ka.

O lekile go ntlhaba molaleng eupša ka kgona go mo swara letsogo. Ka mo kgorometša gomme a hlahlarega a wela fase. O ile a obelela morago gomme a topa leswika gomme a ema ka maoto gape a mpetha.

Ke ile ka khupetša sefahlego sa ka ka diatla. O ile a ntabogela gomme a thoma go nthaga dimpa ka khuru. Ka mmatamela gomme ka mo loma kgareng. O ile a goa gomme a nkgoromeletša morago.

Ke ile ka lealea ke nyakana le selo seo ke ka itšhireletšago ka sona mola a topa thipa. Ka topa serumola sebešong gomme ka mmetha hlogo. O ile a wela fase eupša a sa idibala.

Ke ile ka tlolela pele gomme ka topa thipa.

“Gobaneng o dirile selo sa sehlogo bjale? Ke kgaetšedi ya gago, mos?”

“Kgaetšedi ya ka? Mxm,” a šinyalala, a šikinya le hlogo. “E be e no ba fela mootlwa bokamosong bja ka. Ga ke itshole ka go mmolaya. Bona fela. Lehono ke molaodi kgwebong ya batswadi ba gagwe. Ebile ba ntšea bjalo ka morwa wa bona wa madi bjalo ka ge ke be ke gopola. Ke tla re ke sa nyaka eng? Go molaleng gore ke ile go hwetša bontši bja lefa la bona ge ba hlokofetše,” a realo, a emelela ka sesego sa go tlala boikgogomošo.

“Dula fase ge e le gore o sa nyaka go phela!” Ke ile ka laela, ke mmontšha thipa.

O ile a boela fase, a hemela godimo.

“Bjale ge, mpotše tšohle! O mmolaile bjang le gona gobaneng?”

O ile a myemyela mo ekego seo ke metlae. Ka utswa Tebatšo ka ntakana. O be a sa tšhogile.

O ile a thoma go bolela. Ka lentšu leo le bego le sena maikutlo a thoma go gopodišiša kanegelo ya go tšhoša ye sehlogo.

***

Re botše: Naa o nagana gore gobaneng Ledimo a botša Mpho seo se diregilego?