Poloko ya Tebatšo e be e tletše gohle ditabeng. Lehu la gagwe le be le tšhošitše naga ka moka. Tonakgolo ya porofense le baetapele ba mmasepala ba be ba le gona moo lepatlelong la kgwele ya dinao moo e swaretšwego.

Ke be ke lokologile gobane melato ya ka ka moka e phumotšwe. Ditebogo go batswadi ba ka bao ba ilego ba kgonthišiša gore ke be ke le Joburg, ke ngwala dihlahlobo ge a tla bolawa mengwageng e mebedi ya go feta.

Yunibesithi le yona e ile ya nthuša gobane seo se be se tletše ditabeng. Ke nagana gore ba be ba sa nyake go bona leina la yunibesithi ya bona le tloditšwe maraga ka lebaka la phoko yeo ya go šiiša. Ba be ba nyaka go kgonthišiša gore ba tšweletša dialoga tša maikarabelo. Seo ba ile ba ba ba se bolela pegong ya bona ya boraditaba letšatšing lela ke yago go kgopela peila.

Bohlatse bo ile bja tšwelela mahlakoreng ka moka, go laetša gore ga ke na molato. E be eke Tebatšo o thuša go rarolla molato woo ka bo yena.

Dithuka tšeo ba di hweditšego lebitleng, ditompi tša disekerete le mapokisana ao a bego a tletše ka legageng tša thuša maphodisa go lata mohlala wa mosenyi. Batswadi ba Tebatšo le bona ba ile ba hlatsela gore Ledimo o be a na le moruka wa go swana le woo gomme o timeletše mohlang wola morwedi wa bona a jewa ke bjelele.

Diteko tša DNA tšeo di dirilwego ditomping tša disekerete le dikgatišo tša menwana tšeo di tšerwego mapokising a disekerete le tšona tša dumelelana le tša gagwe thwii. O rile ge a lemoga gore o swerwe, Ledimo a ipobola.

Le ga bjale ga ke kgolwe gore ke nyakile ke lahlelwa kgolegong ka selo seo ke sa se dirago. Ke leboga Modimo gobane seo ga sa phethagala gomme gabjale ke nna yo, ke tlile polokong bjalo ka moeng wa bohlokwa. Go be go bolelwa ka nna naga ka bophara gape. E sego bjale ka mogononelwa wa go hloka pelo wa go kata le go bolaya lekgarebjana la sekolo; eupša bjalo ka mogale, moprofeta wa go fiwa yoo a thušitšego go rarolla molato wa semaka.

Poloko e be e bontšhwa thelebišeneng ke bontši bja ditšhanele tša ditaba.  Ešita le tša lefase go swana le CNN le BBC. E be e le poloko e kgolo ebile ya go bolelwa go di feta ka moka tšeo re kilego ra ba le tšona moo Khutšong.

Tente e kgolokgolo e be e tletše wa go falala batho ba bangwe ba eme ka ntle, ba lebeletše thelebišeneng. Ke ile ka lebelela khaskete yeo e bego e le pele sefaleng, ke sa tshepe gore ke marapo fela ka moo gare. E be e bonala e biditše mašeleng a mantši kudu.

Batswadi ba Tebatšo ba be ba nyaka go mo laela ka hlompho e kgolo ka moo ba ka kgonago. Ba be ba dutše ka pele ba swarane ka diatla, ba dukologilwe ke ba lapa, ka moka ba apere boso le mmalana wo mohubedu.

Ba rile boso bo be bo emetše mengwaga ye mebedi yeo ba e feditšego leswiswing ba sa tsebe moo morwedi wa bona a lego. Bohubedu bjona e be e le bja madi ao a faletšego.

Go be go na le maloko a go fapafapana ya mekgahlo ya dipolitiki le balwela ditokelo tša botho, ka moka ba apere diaparo tša mekgahlo ya bona ka mapantana a maso matsogong. Lenaneo e be e le le letelele gomme ka ikwa ke šetše ke lapile ebile ke swerwe ke tlala.

Mafelelong nako ya ka e ile ya fihla gomme ka bitšwa ka pele gore ke lahlele la bošiwana. Ke kwele batho ba ngunanguna gore ba duma ge ke ka hlaloša gore o hlokofetše bjang mola ke lebile ka pele, thoko ga khaskete. Pelo ya ka e be e rothotha ka letšhogo. Ke ile ka topa ba lapa ka ntlha ya leihlo gomme ka bona kgarebjana yeo e ka bago thaka ya Tebatšo e myemyela. Myemyelo ya gagwe e be e amogela boka ya Tebatšo gomme ya mpha sebete.

Ke ile ka ipotša gore ke tla bolela ka lehu la gagwe gobane Ledimo a šetše a ipobotše. Boipobolo bja gagwe bo be bo tloga bo swana thwii le seo a mpoditšego ditorong.

Polelo ya ka e ile ya galefiša lešaba. Ba ile ba thoma go goa ba hlapaola Ledimo, ba mmitša phoofolo yeo e swanetšwego ke go bolela kgolegong. Ke ile ge ke bona tlhakahlakano yeo e bego e le ka tenteng, ka opela, ke šomiša seo Tebatšo a nthutilego ditorong.

Koša yeo e be e na le modumo wa Sedumedi gomme batho ka moka ba goa, “Yes!” ge ke opela mothaladi wa pele wa chorus wo o rego “ga gona bobe bjoo bo ka se otlwego”. Ka moka ba ile ba opelela Chorus yeo godimo gammogo le nna ge nako e dutše e sepela. Ke be ke ikwa eke ke tsenwe ke moya, o laola matsogo a ka ge ke le gare ke betha moropana. Ke go phaphatha gabonolo eupša ka maatla bjalo ka ge Tebatšo a nkeleditše.

Sehlophana sa phuthego ya Baapostola se ile sa ema gomme ba thoma go binela mošito wa moropa, ba fela ba šutša e le ge ba tšhela letswai košeng yeo. Bangwe ba bona ba be ba apere yunifomo ya botala le bošweu mola bangwe ya bona e le e talalerata le bošweu.

Mafelelong, Tonakgolo o ile a ema gomme a fa mantšu. O boletše bjalo ka radipolitiki wa makgonthe, a tshepiša gore ba tla kgonthišiša gore Tebatšo o hwetša toka yeo e mo swanetšego. Ledimo e tla ba mohlala go diphoofolo ka moka tšeo di bego di sa tlilego go tlaiša basadi le bana mo nageng ye.

Lešaba le ile la hlahlamoga ka modumo wa tumišo, ba betha diatla. Ba ile ba thoma go opela dikoša tša tokologo ge a dula fase. Moruti o ile a rapela gomme ra leba dirapeng.

E rile ge ke le gare ke nyakana le sekgoba sa go sepela ka moo lešabeng, ka kwa motho tsoko a kgwatha menwana ya ka. Seatla seo se ile sa nkgopotša mola Tebatšo a nkgwatha. Ka retološa hlogo gomme ka gahlanetšwa ke myemyelo ya lekgarebe. Kgarebe yela ke e bonego pejana e dutše le ba lapa la Tebatšo.

“Hi!” o ile a ntumediša gomme a tšwelapele ka myemyelo, “leina la ka ke Hlompho. Motswala wa Tebatšo. Ke leboga ge o re thušitše ka go hwetša mašaledi a gagwe.”

Ke ile ka myemyela gomme ka pinyeletša seatla sa gagwe ga bonolo. Go be go na le sengwe ka yena. Sengwe seo se nkgopotšago motswala wa gagwe. Lentšu la gagwe, myemyelo le mahlo a gagwe di be di le bjalo ka tša Tebatšo.

“Ke kgolwa gore o robetše ka khutšo bjale,” ke ile ka ngunanguna, ke sa tsebe gore ke reng. Bobotse bja gagwe bo ile bja ntanya, go no swana le ge ke kopana le Tebatšo la pele mola lešokeng.

“Go molaleng. Thanks to you.”

Bobedi re ile ra tšwela ka ntle gomme a kgopela dinomoro tša ka tšeo ke mo filego ka ponyo ya leihlo. Ke ile ka mo lebelela ge a tsena ka go ye nngwe ya dikoloi tša lapa tša mabaibai gomme ka ipotšiša ge eba ga se moya wa Tebatšo woo o lego ka mmeleng wa gagwe?

Morago ga phihlo, ke ile ka leba gae thwii. Ke be ke se sa nyaka selo ntle le go ikhutša. E rile ge ke le gare ke lokiša bolao, sellathekeng sa ka sa lla. Ka lebelela nomoro. E be e se na leina. Ke be ke hwetša megala ye mentši ya mohuta woo go tloga mola mašaledi a Tebatšo a hwetšwago. E swanetše goba e le yo mongwe wa boraditaba a nyaka go dira dipeakanyo, ke ile ka nagana mola ke hlokomologa mogala woo.

Mogala o ile wa tima motsotswana gomme wa lla gape. Ka go tenega, ka go topa, ke swere mosamelo ka letsogo le lengwe.

“Hello,” ka araba, ke fela pelo.

“Mpho monna. Ke DJ Fantastic,” a homola gannyane. “O sa nkgopola, bro?”

Ke ile ka homola motsotswana, ke leka go gopola.

“Fantastic, boy. Re be re dula mmogo mola university ge o be o dira first year,” o ile a hlaloša.

“Ohh! Ke a gopola bjale. Wena o be o dira ngwaga wa gago wa bofelo, right?”

“Sure, bro. Ke go bone TV, boy. O celeb bjale, mos,” a sega.

“Argh! Ga go bjale,” ka realo ka dihlong.

“That’s cool, man. That’s cool,” a homola gannyane. “Bona, mfo. Ke o bone ge o be o opela koša yela ya gago, bro. That was dope, jo! Ke e ratile kudu.”

“Ka nnete?”

“O na le lentšu la go ikgetha, monna. Ke nagana gore o swanetše go tsenela di audition tša Idols, bro. Go swana le ge ke dirile mengwageng ye mebedi ya go feta. Gape seo se nthušitše ka go mpega on the spotlight. Bona fela gore ke kae bjale. Ke na le studio sa ka sa go gatiša. Ke itirela mmino wa ka nna mong.”

“Idols?”

“Ee… show yela ya talente. E a boa. Ke nagana gore o ka fenya. Ke ka go thuša ka dikošana di se kae tša di audition. O nagana bjang?”

Tšeo e be e le taba tše bose tšeo e lego kgale ke lora ka tšona. Ke ile ka tšea monyetla woo ka ponyo ya leihlo gomme ra rulaganya kopano bekeng e tlago gore re rerišane gore ke ile go fihla bjang Joburg.

Ke lapišitšwe ke poloko le go tlala lethabo la bokamoso bja go benya, ka se sa nyaka selo ge e se fela go robala. Ke beile mogala fase gomme ka tsena mapaing.

Ga se wa ntšea nako gore ke be le toro ye nngwe gape, moo ke dutšego le Tebatšo ka tlase ga Morula wola ke nyakilego go ipolaya go wona. O be a bonala a thabile ebile a iketlile. Mahlo a gagwe a be a se sa tletše leswiswi eupša a benya boka silibere. Re ile ra bolela, re swarane ka diatla ka lethabo. Ke sa nyake gore sebaka seo se fete.

*****

Re botše: O nagana eng ka kanegelo ye?